Orgány MAS

Zhodnotili sme rok 2014 a navrhli plány na tento rok

Vo štvrtok 9. apríla sa vo Veľkých Teriakovciach konalo Zhromaždenie členov MAS, na ktorom sme zhodnotili činnosť za rok 2014 a stav implementácie stratégie rozvoja územia MAS, ako aj predstavili plány na rok 2015. Za účasti 40 členov a ďalších 13 nečlenov sme sa po necelom roku stretli za účelom zhodnotenia činnosti MAS za rok 2014, ktorý bol spojený najmä s realizáciou posledných výziev na predkladanie projektov v rámci programového obdobia 2007 – 2013, s realizáciou grantového programu MAS a dvoch projektov spolupráce.

Zatiaľ čo MAS MALOHONT schválila v minulom roku už len posledných 6 projektov, zo strany PPA bolo skontrolovaných a zazmluvnených 24 projektov zo 7 výziev na predkladanie projektov z roku 2013 a z jednej výzvy z roku 2014, čím sa zazmluvnenosť projektov zvýšila na viac ako 80 % z financií pridelených pre MAS na roky 2009 – 2015. V grantovom programe MAS, ktorý je spolufinancovaný z rozpočtov obcí zahrnutých do územia MAS, bolo v roku 2014 podporených 16 projektov sumou 37 600 EUR.

Významný podiel na činnosti MAS mali aj projekty spolupráce, kde v rámci jedného bola rozbehnutá výstavba rozhľadní a plánovanie konských trás a v rámci druhého projektu bolo zavedené regionálne značenie miestnych produktov pre takmer celé územie regiónu Gemer-Malohont.

Všetci prítomní členovia, ako aj ostatní zástupcovia obcí zahrnutých do územia MAS, obdržali podrobný prehľad schválených projektov za obdobie 2009 – 2014, ako aj celkový prehľad čerpania finančných prostriedkov k 31.03.2015. Z plánov na tento rok treba vyzdvihnúť dokončenie projektov spolupráce a prípravu stratégie miestneho rozvoja pre obdobie 2014 – 2020, ktorá prebieha už od minulého roka. Ďakujeme všetkým členom aj nečlenom za účasť, ako aj za spoluprácu a podporu v roku 2014 a tešíme sa na tohtoročné aktivity a ich prínos v prospech nášho regiónu.

Na stiahnutie:
Správa o činnosti a hospodárení za rok 2014 (3,1 MB)
Vyhodnotenie dotazníka Hodnotenie činnosti MAS v rokoch 2007 – 2014 (1,7 MB)
Aktuálny stav implementácie ISRU k 31.03.2015 – v skratke (0,7 MB)
Implementácia ISRU v číslach k 31.03.2015 (0,8 MB)
Pri použití akýchkoľvek údajov prosíme uvádzať ako zdroj MAS MALOHONT.