Orgány MAS

Zhodnotili sme činnosť a predstavili plány MAS

V minulom mesiaci (23.03.) sme na zasadnutí Zhromaždenia členov MAS vo Veľkých Teriakovciach zhodnotili činnosť a hospodárenie MAS za rok 2017. Okrem toho sme predstavili plán činnosti a rozpočtu MAS na rok 2018, ktorý bol vopred prerokovaný Výborom MAS.

Za účelom zhodnotenia činnosti MAS za rok 2017 sa takmer po roku stretlo 47 členov a 11 nečlenov MAS. Manažérka MAS zrekapitulovala aktivity MAS v roku 2017, ktoré sa týkali najmä opätovnej úpravy a predloženia stratégie miestneho rozvoja, podpory regionálneho značenia miestnych produktov a propagácie regiónu.

  • Stratégia CLLD 2016 – 2023: Snaha členov MAS o získanie podpory na rozvoj regiónu, ktorá začala v roku 2014, vyvrcholila koncom roka 2017 získaním rozhodnutia o schválení stratégie a udelení štatútu MAS v programovom období 2014 – 2020. K vyhláseniu prvých výziev bude musieť MAS predložiť ešte niekoľko žiadostí a absolvovať mnoho administratívnych úkonov.
  • Regionálne značenie produktov: Podporiť rozvoj regionálneho značenia v roku 2017 sa nám podarilo najmä vďaka podpore Banskobystrického samosprávneho kraja, z ktorej sme vydali katalóg regionálnych produktov s letákmi o každom produkte a výrobcovi.
  • Propagácia regiónu: K zabezpečeniu propagácie regiónu i činnosti MAS vydala MAS niekoľko propagačných a informačných materiálov, zrealizovala niekoľko propagačných podujatí a symbolicky podporila niekoľko podujatí v regióne Malohont.

Okrem toho sa MAS podieľala na realizácii niekoľkých podujatí. Za všetky spomenieme hlavne vedomostnú súťaž Odkiaľ pochádzam v spolupráci s Centrom voľného času v Hnúšti, súťažnú výstavu a ochutnávku páleniek Lukovišťský kalíščok v spolupráci s obcou Lukovištia či archeologický výskum a výstavbu prístrešku s posedením na Maginhrade v spolupráci s obcou Nižný Skálnik.

Druhá časť zasadnutia patrila predstaveniu plánu činnosti a rozpočtu na rok 2018, ako aj aktuálnym informáciám o procese implementácie stratégie miestneho rozvoja a o postupe krokov v najbližších mesiacoch. Bodkou na záver bola diskusia týkajúca sa najmä vyhlasovania prvých výziev a potreby koordinácie pri predkladaní projektov zo strany obcí. Ďakujeme všetkým členom aj nečlenom za účasť, ako aj za spoluprácu a podporu v roku 2017 a tešíme sa na tohtoročné aktivity. 

Na stiahnutie:
Správa o činnosti a hospodárení MAS za rok 2017 (6,7 MB)
Plán činnosti MAS na rok 2018 (0,8 MB)
Plánovaný rozpočet MAS na rok 2018 (0,6 MB)
Pri použití akýchkoľvek údajov prosíme uvádzať ako zdroj MAS MALOHONT.

Foto: Bc. Kristína Furmanová, administratívna pracovníčka MAS