Výzvy MAS

Vyhlásili sme dodatočné výzvy na predkladanie projektov

Ide o poslednú možnosť vyčerpať zostatok financií pridelených pre MAS MALOHONT na projekty obcí i podnikateľov v cestovnom ruchu. Keďže ide o posledné výzvy ešte z obdobia rokov 2007 – 2013, uzávierka termínu na predkladanie projektov je 16.09.2014.

Dodatočné výzvy boli vyhlásené v stredu 20.08.2014 pre nasledovné opatrenia:

3.1 Diverzifikácia smerom k nepoľnohospodárskym činnostiam

 

3.2 Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného ruchu – Časť A

 

3.4.1 Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo