Výzvy MAS

Uzavretie výzvy IROP-CLLD-AMZ8-512-003 (aktivita C1)

Miestna akčná skupina MALOHONT oznamuje žiadateľom, že ku dňu 30.11.2022 uzavrela výzvu IROP-CLLD-AMZ8-512-003 pre aktivitu C1 Komunitné sociálne služby z nasledovných dôvodov:

  • nedostatočný dopyt v rámci výzvy IROP-CLLD-AMZ8-512-003, nakoľko v nej v rámci 2 posledných hodnotiacich kôl neboli predložené žiadne ŽoPr,
  • MAS má záujem presmerovať finančné prostriedky z aktivity C1 do iných aktivít, kde je dopyt dostatočný.

Výzva IROP-CLLD-AMZ8-512-003

Po tomto termíne už nie je možné predkladať ŽoPr v rámci danej výzvy.