Výzvy MAS

Podporíme spracovanie a predaj produktov

Na podporu spracovania a predaja produktov má MAS MALOHONT vyčlenených 215 000 eur, ktoré sú určené pre poľnohospodárov a spracovateľov potravín. Ak sa chcete o podmienkach získania tejto podpory dozvedieť viac, príďte 2. novembra 2021 na informačný deň k tejto výzve.

Podpora spracovania a predaja produktov

Medzi oprávnené činnosti, ktoré je možné v rámci tejto výzvy podporiť, patrí napríklad výstavba, rekonštrukcia a modernizácia výrobných prevádzok, skladov a predajní poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov, nákup strojov, prístrojov a technológií či špeciálnych automobilov. O podporu vo výške od 10 000 eur do 100 000 eur na jeden projekt sa môžu uchádzať:

  • fyzické a právnické osoby podnikajúce v oblasti poľnohospodárskej prvovýroby, ako aj spracovania vlastnej produkcie,
  • fyzické a právnické osoby podnikajúce v oblasti spracovania produktov poľnohospodárskej prvovýroby a/alebo potravinárskej výroby (s výnimkou rybích produktov) v rámci celého rozsahu činností.

Od spracovania mäsa, cez výrobu nápojov až po spracovanie medu

Projekty, predložené v rámci výzvy MAS_063/4.2/14, môžu byť zamerané na nasledovné oblasti:

  1. Mäsopriemysel, hydinársky priemysel a spracovanie vajec
  2. Mliekarenský priemysel a výroba mliečnych výrobkov
  3. Mlynský, pekárenský, pečivárenský a cukrovinkársky priemysel
  4. Konzervárenský priemysel a mraziarenský priemysel vrátane výroby termosterilizovaných pokrmov, hotových jedál, omáčok, dojčenských výživ, pretlakov, kečupov, džemov a lekvárov a priemysel výroby korenín
  5. Cukrovarnícky priemysel, tukový priemysel vrátane spracovania olejnín a strukovín
  6. Pivovarnícko-sladovnícky priemysel, liehovarnícky priemysel, vinársky priemysel, priemysel nealko nápojov a škrobárenský priemysel
  7. Výroba kŕmnych zmesí a ostatné spracovanie alebo uvádzanie na trh neuvedené v predchádzajúcich bodoch, napr. spracovanie medu, spracovanie liečivých rastlín, osív a sadív a pod.

Cieľom je podporiť spracovanie a odbyt poľnohospodárskej a potravinárskej produkcie za účelom zvýšenia jej kvality a podielu na domácom trhu. Zároveň prispieť k výrobnej diverzifikácii miestnych podnikov, a tým aj k zvýšeniu ich konkurencieschopnosti a tvorbe pracovných miest.

Do kedy je potrebné predložiť projekt

Výzva bude uzavretá 28.1.2022. Vzhľadom na povinné prílohy a procesy spojené s obstarávaním, odporúčame žiadateľom začať s prípravou projektu čo najskôr a nenechávať si ju na poslednú chvíľu.

Informačný deň pre žiadateľov

Neviete, či je výzva vhodná práve pre vás? Nevyznáte sa v podmienkach výzvy alebo máte nejasnosti? V tom prípade vás pozývame na informačný deň. Uskutoční sa v utorok 2. novembra 2021 v Kancelárii MAS v Hrachove. Lektorom bude Ing. Milan Michalička z Trenčína. Počet účastníkov je limitovaný, preto je nutné prihlásiť sa. Všetky potrebné informácie nájdete v priloženej pozvánke. Účasť na informačnom dni k výzvam MAS je bezplatná. Zároveň upozorňujeme účastníkov, že informačný deň bude prebiehať v režime OTP v zmysle platného covid automatu.

Na stiahnutie:
Pozvánka na informačný deň k výzve v rámci podopatrenia 4.2 PRV

Uvedená výzva je spolufinancovaná z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja MAS MALOHONT v programovom období 2014 – 2020 pod názvom Srdcom spätí s Malohontom, jeho rozvoj je naším mottom. Vzhľadom na oneskorený rozbeh tohto obdobia, rovnako zameranú výzvu už MAS MALOHONT opätovne vyhlasovať nebude.