Výzvy MAS

Podporíme rozvoj komunitných sociálnych služieb

MAS MALOHONT vyhlásila v júni tohto roka aj dve výzvy na predkladanie projektov, ktoré sú zamerané na rozvoj komunitných sociálnych služieb. Na podporu projektov obcí, mimovládnych aj cirkevných organizácií má k dispozícii 250 000 eur. Ak sa chcete o podmienkach získania finančného príspevku dozvedieť viac, príďte 6. októbra na informačný deň k týmto výzvam.

V skratke o výzvach

Výzva MAS v rámci aktivity C1 Komunitné sociálne služby – o dotáciu sa v nej môžu uchádzať obce, mestá, mikroregióny, občianske združenia, neziskové organizácie alebo cirkvi a náboženské spoločnosti. Podpora vo výške od 10 000 do 100 000 eur na jeden projekt môže tvoriť maximálne 95 % z celkových oprávnených výdavkov. Zvyšok musí byť pokrytých z vlastných zdrojov. Medzi podporované aktivity patrí zriaďovanie nových alebo rekonštrukcia a modernizácia existujúcich zariadení pre poskytovanie komunitných sociálnych služieb vrátane materiálno-technického vybavenia. Viac informácií o výzve nájdete v časti Vyhlásené výzvy.

Výzva MAS v rámci aktivity C2 Terénne a ambulantné služby – je určená pre rovnaký okruh oprávnených žiadateľov ako v prípade aktivity C1, ktorí môžu získať na realizáciu svojho zámeru dotáciu vo výške od 10 000 do 100 000 eur. Rovnako sa vyžaduje spolufinancovanie vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov. Podporené v nej budú projekty zamerané na vybudovanie, rekonštrukciu alebo modernizáciu zázemia pre poskytovanie terénnych komunitných sociálnych služieb alebo na zvyšovanie kvality terénnych služieb najmä prostredníctvom materiálno-technického vybavenia. Oprávnené sú aj výdavky na nákup osobného automobilu alebo minibusu pre poskytovanie terénnych služieb. Viac informácií nájdete v časti Vyhlásené výzvy.

Informačný deň pre žiadateľov

Neviete, či je výzva vhodná práve pre vás? Nevyznáte sa v podmienkach výzvy alebo máte nejasnosti? V tom prípade vás pozývame na informačný deň. Uskutoční sa v stredu 6. októbra 2021 v čase od 09:00 do 12:00 hod. v reštaurácii Kocka v Hnúšti. Lektorkou bude Ing. Erika Jonasová, projektová manažérka z MAS Žiar. Počet účastníkov je limitovaný, preto je nutné prihlásiť sa. Všetky potrebné informácie nájdete v priloženej pozvánke. Účasť na informačnom dni k výzvam MAS je bezplatná. Zároveň upozorňujeme účastníkov, že informačný deň bude prebiehať v režime OTP v zmysle platného covid automatu.

Na stiahnutie:
Pozvánka na informačný deň k výzvam MAS v rámci aktivít C1 a C2

Do kedy je potrebné predložiť projekt

Uzávierka 1. hodnotiaceho kola je 30.9.2021 a 2. hodnotiace kolo sa uzatvára 2.11.2021. V prípade nevyčerpania finančných prostriedkov budú ďalšie kolá uzatvárané v intervale jedného mesiaca od predchádzajúceho hodnotiaceho kola a to vždy k 30. dňu príslušného mesiaca. Vzhľadom na výrazne oneskorené vyhlasovanie výziev, odporúčame žiadateľom neodkladať predloženie projektov na neskôr. V prípade nedostatočného záujmu zo strany žiadateľov ku koncu roka 2021, budú finančné prostriedky presunuté do iných aktivít.

Uvedená výzva je spolufinancovaná z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja MAS MALOHONT v programovom období 2014 – 2020 pod názvom Srdcom spätí s Malohontom, jeho rozvoj je naším mottom.