Výzvy MAS

Plánované uzavretie výzvy IROP-CLLD-AMZ8-512-004 (aktivita C2)

Miestna akčná skupina MALOHONT oznamuje žiadateľom, že ku dňu 30.9.2022 plánuje predčasne uzavrieť výzvu IROP-CLLD-AMZ8-512-004 pre aktivitu C2 Terénne a ambulantné služby z nasledovných dôvodov:

  • nedostatočný dopyt v rámci výzvy IROP-CLLD-AMZ8-512-004, nakoľko v nej v rámci 3 posledných hodnotiacich kôl neboli predložené žiadne ŽoPr.
  • MAS má záujem presmerovať finančné prostriedky z aktivity C2 do iných aktivít, kde je dopyt dostatočný.

https://malohont.sk/vyhlasene-vyzvy/vyzva-mas-irop-c2/

Po uvedenom termíne už nebude možné predkladať ŽoPr v rámci danej výzvy.