Miestna akčná skupina MALOHONT oznamuje žiadateľom, že vykonala 1. opravu zjavnej nesprávnosti v hodnotiacom kritériu Prínos realizácie projektu na územie MAS. Uvedená oprava bola vykonaná v prílohe č. 4 výzvy – Kritériá pre výber projektov a týka sa nasledovných výziev MAS: