Stratégia 2014 - 2020

Návod, ako získať pre región viac ako 3 mil. eur

Dnes 15. decembra 2021 ubehlo 6 rokov odo dňa, kedy Miestna akčná skupina MALOHONT po prvýkrát predložila na Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR stratégiu miestneho rozvoja , prostredníctvom ktorej sa uchádzala o podporu pre rozvoj regiónu v rámci programového obdobia 2014 – 2020. Pri tejto príležitosti si chceme spolu s vami pripomenúť, čo všetko predchádzalo tomu, aby sme sa v roku 2021 mohli „pochváliť“ týmito číslami (stav k 15.12.2021):

 • Schválený príspevok na podporu projektov v regióne (PRV + IROP):
  2 927 453,00 € – z toho vyčerpané financie: 0,00 %
 • Schválený príspevok na chod MAS a animácie:
  522 984,62 € – z toho vyčerpané financie: 49,80 %
 • Počet schválených projektov na úrovni MAS:
  20
 • Počet schválených projektov na národnej úrovni:
  0

Je to zároveň aj skvelý návod na to, ako v podmienkach Slovenska získať viac ako 3 milióny eur na podporu vidieckych regiónov pri uplatňovaní princípu zdola – nahor, tzn. že miestni ľudia najlepšie vedia, aké problémy v regióne majú a aktívne sa podieľajú na plánovaní aj realizácii rôznych aktivít a projektov, ktoré prispievajú k ich riešeniu. Teda dovtedy, kým ich byrokracia s tým spojená od toho neodradí.

Rok 2015

Bol to rok, v ktorom sme ukončili takmer dva roky trvajúcu prípravu stratégie miestneho rozvoja na roky 2016 – 2023, pričom so začiatkom jej realizácie sme rátali od marca 2016. V krátkosti si môžete o tom prečítať v článku na našom webe – MAS MALOHONT sa uchádza o viac ako 3,8 mil. eur na podporu rozvoja regiónu. My sme teda na realizáciu stratégie boli pripravení, ale kompetentné orgány nie.

 • 13.02. – Európska komisia prijala Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2020
 • 24.09. – MPRV vyhlásilo výzvu č. 1MAS/PRV/2015 na predkladanie projektových zámerov v rámci podopatrenia 19.2 Podpora na vykonávanie operácií v rámci stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou – tzv. 1. kolo
 • 15.12. – MAS predložila projektový zámeru (stratégiu) na MPRV v rámci 1. kola
 • 29.12. – MAS doplnila projektový zámer (stratégiu) na MPRV v rámci 1. kola na základe výzvy na doplnenie č. 1

Rok 2016

Začiatkom tohto roka sme po prvýkrát obdržali rozhodnutie o schválení stratégie, tzv. Pozitívnu hodnotiacu správu MPRV k predloženému projektovému zámeru (stratégii) a mysleli sme si, že už stačí len jeden krok k tomu, aby sme mohli začať s realizáciou stratégie. To by v praxi znamenalo vyhlasovanie prvých výziev na predkladanie projektov tak, ako sme to v stratégii plánovali. Na jeseň však došlo k zrušeniu výzvy, v ktorej mala byť stratégia definitívne schválená a následne k jej opätovnému vyhláseniu. Bez váhania sme ju aktualizovali (dodatok č. 1) a koncom roka sme ju predložili opäť.

 • 03.02. – PPA vyhlásila výzvu č. 18/PRV/2016 na predkladanie žiadostí o schválenie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou a udelenie štatútu MAS – tzv. 2. kolo
 • 10.02. – MAS doplnila projektový zámer (stratégiu) na MPRV v rámci 1. kola na základe výzvy na doplnenie č. 2
 • 11.03. – MPRV doručilo na MAS Pozitívnu hodnotiacu správu k projektovému zámeru (stratégii) z 1. kola
 • 17.03. – MAS predložila žiadosť o schválenie stratégie a udelenie štatútu MAS na PPA v rámci 2. kola
 • 16.09. – PPA doručila na MAS Potvrdenie o registrácii žiadosti o schválenie stratégie a udelenie štatútu MAS v rámci 2. kola
 • 23.09. – PPA zrušila výzvu č. 18/PRV/2016 na predkladanie žiadostí o schválenie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou a udelenie štatútu MAS – tzv. 2. kolo
 • 20.10. – PPA vyhlásila výzvu č. 20/PRV/2016 na predkladanie žiadostí o schválenie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou a udelenie štatútu MAS – tzv. 2. kolo
 • 02.12. – MAS opätovne predložila žiadosť o schválenie stratégie a udelenie štatútu MAS na PPA v rámci 2. kola

Rok 2017

Kolotoč rušenia a vyhlasovania výziev pokračoval aj v tomto roku, čo neveštilo nič dobré. V porovnaní s prechádzajúcim obdobím 2007 – 2013, v ktorom sme prvú výzvu na predkladanie projektov vyhlasovali v roku 2009, došlo k ročnému sklzu a zrejme len málokto tušil, že to môže byť ešte horšie. Koncom júna sme teda znova aktualizovali stratégiu (dodatok č.2) a opätovne spracovanú žiadosť sme predložili znova. Táto výzva bola našťastie ukončená vydaním rozhodnutia o schválení stratégie a udelení štatútu MAS. Nezainteresovaný človek by si myslel, že nám už nič nebránilo vo vyhlasovaní výziev. Omyl. Chýbali k tomu zmluvy, jasné pravidlá a elektronický systém, do ktorého to – ako sa na 21. storočie patrí – malo prejsť.

 • 06.04. – PPA zrušila výzvu č. 20/PRV/2016 na predkladanie žiadostí o schválenie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou a udelenie štatútu MAS – tzv. 2. kolo
 • 02.05. – PPA vyhlásila výzvu č. 21/PRV/2017 na predkladanie žiadostí o schválenie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou a udelenie štatútu MAS – tzv. 2. kolo
 • 30.06. – MAS opätovne predložila žiadosť o schválenie stratégie a udelenie štatútu MAS na PPA v rámci 2. kola
 • 24.08. – PPA doručila na MAS Potvrdenie o registrácii žiadosti o schválenie stratégie a udelenie štatútu MAS v rámci 2. kola
 • 08.09. – MAS doplnila žiadosť (stratégiu) na PPA v rámci 2. kola na základe výzvy na doplnenie č. 1
 • 17.10. – MPRV vyhlásilo výzvu IROP-PO5-SC511-2017-23 na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na financovanie prevádzkových nákladov MAS spojených s riadením uskutočňovania stratégií CLLD – tzv. výzva IROP na chod MAS 1
 • 25.10. – MAS doplnila žiadosť (stratégiu) na PPA v rámci 2. kola na základe výzvy na doplnenie č. 2
 • 20.11. – PPA doručila na MAS Rozhodnutie o schválení stratégie a udelení štatútu MAS (s účinnosťou od 05.12.2017)

Rok 2018

Tento rok by sa dal symbolicky označiť ako rok rozdelenia stratégie na dve časti, kde jedna neberie úplne do úvahy tú druhú a naopak. Kvôli prehľadnosti sme takto rozdelili aj kroky, ktoré musela MAS ďalej absolvovať, aby sa priblížila k získaniu podpory pre rozvoj regiónu. Po schválení osobitne predloženej žiadosti na animácie sme sa dopracovali k prvej zmluve na finančný príspevok zo zdrojov PRV. V rámci IROP sme museli predložiť osobitnú žiadosť na 1. etapu chodu MAS a osobitnú na realizáciu stratégie v rámci IROP. Byrokratická mašinéria začala naberať na obrátkach a opäť len málokto tušil, čo nás ešte čaká pri výzvach na predkladanie projektov a pri ich kontrole. V tomto roku bola založená Tematická pracovná skupina pre LEADER/CLLD, ktorá pod MPRV fungovala aj v nasledujúcom roku a vytvorila priestor pre riešenie problémov a komunikáciu medzi zástupcami MPRV, PPA a MAS.

V rámci PRV:

 • 19.01. – PPA vyhlásila výzvu č. 27/PRV/2018 na predkladanie výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z PRV v rámci podopatrenia 19.4 Podpora na prevádzkové náklady a oživenie – tzv. výzva PRV na animácie
 • 28.02. – MAS predložila ŽoNFP na PPA v rámci výzvy PRV na animácie
 • 24.04. – MAS doplnila ŽoNFP na PPA v rámci výzvy PRV na animácie na základe výzvy na doplnenie č. 1
 • 16.05. – MAS doplnila ŽoNFP na PPA v rámci výzvy PRV na animácie na základe výzvy na doplnenie č. 2
 • 16.06. – PPA doručila na MAS Rozhodnutie o schválení ŽoNFP na animácie
 • 18. – 19.09. – MPRV zorganizovalo prvé školenie pre MAS k práci vo verejnej a neverejnej časti ITMS2014+
 • 28.09. – PPA uzavrela zmluvu s MAS na podopatrenie 19.4 (animácie) a 19.2 (stratégia – časť PRV) s účinnosťou od 09.11.2018
 • 14.12. – MAS vykonala aktualizáciu stratégie na základe Usmernenia RO pre PRV SR 2014 – 2020 č. 3 a Systému riadenia CLLD pre programové obdobie 2014 – 2020, verzia 1.8

V rámci IROP:

 • 19.01. – MAS predložila ŽoNFP na MPRV v rámci výzvy IROP na chod MAS 1
 • 06.04. – MPRV vyhlásilo výzvu IROP-PO5-SC511/512-2018-28 na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na financovanie implementácie stratégie CLLD – tzv. výzva IROP na implementáciu stratégie
 • 18.04. – MPRV doručilo na MAS Rozhodnutie  o schválení ŽoNFP na chod MAS 1
 • 21.05. – MPRV uzavrelo zmluvu s MAS na chod MAS 1 s účinnosťou od 26.05.2018
 • 06.07. – MAS predložila ŽoNFP na MPRV v rámci výzvy IROP na implementáciu stratégie
 • 05.09. – MAS doplnila ŽoNFP na MPRV v rámci výzvy IROP na implementáciu stratégie na základe výzvy na doplnenie č. 1

Rok 2019

Išlo o prelomový rok, v ktorom mohli MAS konečne začať s vyhlasovaním výziev na predkladanie projektov, hoci s poriadnym oneskorením a rizikom nedostatku času na čerpanie financií v rámci programového obdobia 2014 – 2020. V spolupráci s inými MAS sme riadiaci aj platobný orgán na toto pravidelne upozorňovali a robíme tak dodnes, nakoľko do tohto stavu sme sa nedostali nečinnosťou MAS. Tento rok znamenal pre našu MAS aj problémy spojené s refundáciou financií na chod MAS, ako aj s neschválením žiadosti na implementáciu stratégie v rámci IROP, a to aj napriek tomu, že bola spracovaná v súlade so stratégiou, ktorá bola v roku 2017 schválená. Jedna sekcia (v tom čase) toho istého ministerstva teda rozhodla inak ako jeho druhá sekcia.

V rámci PRV:

 • 09.04. – MPRV zorganizovalo školenie pre MAS k postupom v zmysle príručky pre prijímateľa NFP pre opatrenie 19. Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER
 • jún – MAS mohli začať s vyhlasovaním výziev na predkladanie projektov v rámci PRV
 • 06.06. – MAS vyhlásila prvú výzvu na predkladanie projektov v rámci PRV

V rámci IROP:

 • február – MAS, ktoré mali podpísanú zmluvu na implementáciu stratégie v rámci IROP, mohli začať s vyhlasovaním výziev na predkladanie projektov v rámci IROP (tzn. MAS MALOHONT až od februára 2021)
 • 06.05. – MAS doplnila ŽoNFP na MPRV v rámci výzvy IROP na implementáciu stratégie na základe výzvy na doplnenie č. 2
 • 30.08. –  MPRV vyhlásilo výzvu IROP-PO5-SC511-2019-51 na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na financovanie prevádzkových nákladov MAS spojených s riadením uskutočňovania stratégií CLLD – tzv. výzva IROP na chod MAS 2
 • 12.09. – MPRV doručilo Rozhodnutie o neschválení ŽoNFP v rámci výzvy IROP na implementáciu stratégie
 • 26.09. – MAS sa odvolala voči Rozhodnutiu MPRV o neschválení ŽoNFP na implementáciu stratégie
 • 13.12. – MAS predložila ŽoNFP na MPRV v rámci výzvy IROP na chod MAS 2

Rok 2020

V tomto roku došlo k ďalšiemu pokroku v implementácii stratégie, a to k vyhodnoteniu prvých projektov predložených vo výzvach MAS v rámci PRV, ktoré boli následne zaslané na kontrolu na PPA. Ako došlo k oneskoreniu na našej strane, tak sme počítali s oneskorením kontroly aj na PPA netušiac, že začne až po 14 mesiacoch a nebude ukončená ani ku koncu roka 2021. V rámci IROP musela MAS opätovne predložiť žiadosť na implementáciu stratégie v rámci IROP, ktorá bola na druhý pokus schválená, aj keď v rozpore so stratégiou schválenou v roku 2017.

 • 23.01. – MAS doplnila ŽoNFP na MPRV v rámci výzvy IROP na chod MAS 2 na základe výzvy na doplnenie č. 1
 • 30.04. – MAS opätovne predložila ŽoNFP na MPRV v rámci výzvy IROP na implementáciu stratégie
 • 08.06. – MAS doplnila ŽoNFP na MPRV v rámci výzvy IROP na implementáciu stratégie na základe výzvy na doplnenie č. 1
 • 20.07. – MPRV doručilo na MAS Rozhodnutie o schválení ŽoNFP na chod MAS 2
 • 26.08. – MPRV uzavrelo zmluvu s MAS na chod MAS 2 s účinnosťou od 04.09.2020
 • 07.09. – MAS doplnila ŽoNFP na MPRV v rámci výzvy IROP na implementáciu stratégie na základe výzvy na doplnenie č. 2
 • 26.10. – MAS doplnila ŽoNFP na MIRRI v rámci výzvy IROP na implementáciu stratégie na základe výzvy na doplnenie č. 3 (pozn.: IROP je od 01.10.2020 v správe MIRRI)
 • 24.11. – MIRRI doručilo Rozhodnutie o schválení ŽoNFP v rámci výzvy IROP na implementáciu stratégie

Rok 2021

Ubehol len rok a pol od vyhlásenia prvých výziev MAS a my častokrát zo strany dotknutých ministerstiev počúvame, akí sme neschopní, že robíme chyby vo výzvach, žiadatelia v projektoch a my zas následne pri ich kontrole. Ministerstvám trvalo 5 rokov rozbehnúť procesy, ktoré mali byť vopred pripravené a od nás teraz očakávajú, že tento sklz dobehneme a ponesieme zodpovednosť za nedostatočné čerpanie financií v rámci programu LEADER (t.j. opatrenie 19 PRV). V tomto roku sme sa ako MAS dopracovali aj k vyhlasovaniu prvých výziev v rámci IROP a k zaslaniu ďalších projektov v rámci PRV na kontrolu PPA. Ku koncu roka nemala naša MAS schválený ani jednej projekt zo strany orgánov na národnej úrovni.

 • 27.01. – MAS vykonala aktualizáciu stratégie na základe Usmernenia RO pre PRV SR 2014 – 2020 č. 3 zo dňa 13.11.2018 vzhľadom na ukončenie odborného hodnotenia žiadosti na financovanie implementácie stratégie CLLD (kód výzvy IROP-PO5-SC511/512-2018-28) zo strany RO pre IROP
 • 12.02. – MIRRI uzavrela zmluvu s MAS na implementáciu stratégie (časť IROP) s účinnosťou od 18.02.2021
 • 08.06. – MAS vyhlásila prvú výzvu na predkladanie projektov v rámci IROP

Bodky na záver

Je tragikomické, že takto vyzerá jediný program podpory rozvoja vidieka na Slovensku realizovaný zdola – nahor. Programové obdobie 2014 – 2020 už nejako dobojujeme a pevne veríme, že bez strát na ochotných ľuďoch, ktorí to s nami napriek všetkému vyššie uvedenému ťahajú. Rovnako dúfame, že to bude aj bez strát na financiách, ktoré sme mali v roku 2017 schválené. Dodnes však reálne nebolo na projekty v našej MAS preplatené ani 1 euro, keďže nemáme zatiaľ schválený žiadny projekt. Aj tu už nastal určitý posun a ku koncu tohto roka riešime v spolupráci s PPA kontrolu prvých 10 projektov, ktoré by mohli vidieť rozhodnutia a zmluvy v nasledujúcom roku (2022!!!). A to ešte nehovoríme o realizácii projektov, o ich prefinancovaní, o predložení žiadostí o platbu a ich kontrole a až následne o preplatení investovaných financií. Možno bude aj rok 2023, čo by sme sa veľmi radi mýlili.

Svetielkom nádeje je výrazne zlepšená komunikácia s PPA, ku ktorej došlo od leta tohto roka. Neskoro, ale predsa. Ešte dosiahnuť to, aby podnety z regiónov boli akceptované vo väčšom rozsahu a v kratších časových lehotách a možno toto obdobie ako-tak zachránime. Lebo problémom naozaj nie je množstvo malých projektov, ale zle nastavené procesy, prehnaná byrokracia a absolútna nedôvera národnej úrovne voči odborníkom pracujúcim v regiónoch. Ak toto vo veľmi blízkej dobe nezmeníme, toto obdobie bude pre Slovensko, pre miestne akčné skupiny a pre vidiek obrovským fiaskom a medzinárodnou hanbou, že sme ako jedna z mála krajín Európskej únie nedokázali v praxi využiť program LEADER a tých 5 % zdrojov, ktoré boli na to povinne vyčlenené.

Venovanie

Tento článok je venovaný mojim kolegyniam, vedeniu MAS, členom MAS z oblasti samospráv, podnikateľov a občianskych organizácií, spolupracujúcim MAS a ďalším organizáciám, dobrovoľníkom, ale najmä našim 43 obciam, bez ktorých by akékoľvek snahy o rozvoj regiónu stroskotali a túto vysoko odbornú prácu by sme posledné roky robili za „ďakujem pekne“ alebo (čo je viac pravdepodobné) vôbec:

Babinec, Budikovany, Čerenčany, Dražice, Drienčany, Ďubákovo, Horné Zahorany, Hnúšťa, Hostišovce, Hrachovo, Hrnčiarska Ves, Hrnčiarske Zalužany, Hrušovo, Chvalová, Klenovec, Kraskovo, Kociha, Kokava nad Rimavicou, Kružno, Kyjatice, Lehota nad Rimavicou, Lipovec, Lukovištia, Nižný Skálnik, Ožďany, Padarovce, Poproč, Potok, Rimavská Baňa, Rimavské Brezovo, Rimavské Zalužany, Rovné, Selce, Slizké, Sušany, Šoltýska, Španie Pole, Teplý Vrch, Utekáč, Veľké Teriakovce, Veľký Blh, Vyšný Skálnik, Zacharovce

Použité skratky:

 • IROP – Integrovaný regionálny operačný program SR
 • MAS – miestna akčná skupina
 • MIRRI – Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
 • MPRV – Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
 • PPA – Pôdohospodárska platobná agentúra
 • PRV – Program rozvoja vidieka SR
 • ŽoNFP – žiadosť o nenávratný finančný príspevok (projekt)

 

 

Ing. Miroslava Vargová
manažérka MAS MALOHONT