Stratégia 2014 - 2020

MAS MALOHONT sa uchádza o viac ako 3,8 mil. eur na podporu rozvoja regiónu

Stratégia miestneho rozvoja na roky 2016 – 2023, ktorej Miestna akčná skupina MALOHONT venovala takmer dva roky príprav, bola v polovici decembra 2015 predložená na Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

Aké projekty budú podporované

Ak bude MAS MALOHONT v rámci hodnotenia a výberu stratégií z celého Slovenska úspešná, môže získať na podporu rozvoja regiónu v nasledujúcich rokoch viac ako 3,8 mil. EUR. Na podporu projektov obcí, podnikateľov a mimovládnych organizácií je vyčlenených 86 % z týchto zdrojov, zvyšných 14 % je určených na prevádzku MAS, vzdelávacie aktivity a propagáciu územia MAS počas rokov 2016 – 2023. V zmysle stratégie miestneho rozvoja budú finančne podporované projekty, ktoré budú prispievať k naplneniu 3 prioritných oblastí s cieľom zatraktívniť región Malohont pre obyvateľov, podnikateľov i návštevníkov:

1. Región príťažlivý pre obyvateľov

 • budovanie a rekonštrukcia infraštruktúry malých rozmerov ako napríklad zastávky, lávky, záchytné parkoviská, parky a pod.
 • budovanie a rekonštrukcia objektov pre trávenie voľného času, rekonštrukcia nevyužívaných objektov pre spolkovú činnosť vrátane rekonštrukcie kultúrnych domov a pre rozvoj podnikania, resp. podporu predaja miestnych produktov a pod.
 • budovanie cyklistických komunikácií a doplnkovej infraštruktúry
 • rozvoj sociálnych a komunitných služieb
 • podpora občianskych iniciatív v rámci grantového programu MAS

2. Región príťažlivý pre podnikateľov

 • podpora výroby, skladovania a odbytu miestnych poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov
 • podpora mladých a malých poľnohospodárov
 • podpora podnikateľov za účelom tvorby pracovných miest bez ohľadu na odvetvie (napr.: obstaranie technológií, stavebné úpravy pre ich umiestnenie, podpora miestnych reťazcov, marketingové aktivity a pod.)

3. Región príťažlivý pre návštevníkov

 • rozvoj ubytovacích a rekreačných zariadení
 • budovanie turistických atrakcií a súvisiacej infraštruktúry (napr.: vytváranie a obnova historických objektov a prírodných zaujímavostí, zriaďovanie múzeí, budovanie a rekonštrukcia náučných chodníkov, cyklotrás, rozhľadní, informačných tabúľ a bodov a pod.)
 • budovanie rekreačnej infraštruktúry v lesoch (napr.: ohniská, turistické útulne, lanové dráhy a pod.)
 • podpora spolupráce v cestovnom ruchu (spoločné marketingové aktivity, spoločné využívanie zariadení a pod.)

Najviac finančných prostriedkov (1,6 mil. EUR) bolo vyčlenených na rozvoj základných služieb a občianskej vybavenosti (priorita č. 1), na podporu miestnych podnikateľov (priorita č. 2) je naplánovaných 1 mil. EUR a do rozvoja cestovného ruchu  (priorita č. 3) bude investovaných 730 tis. EUR, avšak len za predpokladu, že stratégia MAS bude schválená. Finančné zdroje na podporu súkromného sektora (podnikateľov a mimovládnych organizácií) predstavujú 51 % a na projekty verejného sektoru (obce a mesto) je naplánovaných 49 % zdrojov.

O tom, či bude MAS MALOHONT tieto zdroje prerozdeľovať na projekty v regióne v rámci výziev na predkladanie projektov, rozhodne Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR už v najbližších mesiacoch. Veríme, že doterajšia činnosť a skúsenosti MAS z predchádzajúceho obdobia, ako aj intenzívna príprava novej stratégie na základe princípov prístupu LEADER, nevyjde nazmar.

Stovky miestnych ľudí a subjektov zapojených do prípravy stratégie

Stratégia miestneho rozvoja pod názvom Srdcom spätí s Malohont, jeho rozvoj je naším mottom bola spracovaná za účasti zástupcov verejného, súkromného a občianskeho sektoru, ako aj rôznych záujmových skupín z územia MAS MALOHONT pod vedením miestnych odborníkov. Proces prípravy stratégie prebiehal v rokoch 2014 – 2015 s finančnou podporou Banskobystrického samosprávneho kraja a z príspevkov obcí zahrnutých do územia MAS.

V prvej polovici roka 2014 bolo o zámere spracovania stratégie na ďalšie obdobie informovaných všetkých 43 obecných/mestských zastupiteľstiev, ktoré zároveň vyjadrili súhlas s pokračovaním spolupráce v rámci územia MAS MALOHONT. Druhá polovica roka bola venovaná zberu projektových zámerov a verejným stretnutiam vo všetkých obciach, ktorých sa zúčastnilo dokopy 446 obyvateľov. V roku 2015 sa uskutočnili 4 spoločné pracovné stretnutia k príprave jednotlivých častí stratégie, pričom každého z nich sa zúčastnilo v priemere 50 účastníkov a 2 stretnutia užšej pracovnej skupiny.

Výstupy pracovných stretnutí boli spolu s aktualizovanou analýzou miestnych zdrojov spracované do strategického dokumentu, v ktorom boli zároveň zohľadnené aj projektové zámery miestnych subjektov a výsledky dotazníkového prieskumu medzi obyvateľmi.

Poďakovanie

Ak patríte medzi ľudí, s ktorými sme sa stretli počas prípravy stratégie alebo ste sa zapojili akýmkoľvek iným spôsobom, prijmite naše úprimné poďakovanie za spoluprácu, za zaslanie požadovaných údajov, za čas strávený na spoločných pracovných stretnutiach, za pomoc pri realizácii dotazníkového prieskumu, ako aj pri iných podporných aktivitách, za zabezpečenie tlače stratégie v nočných hodinách v deň uzávierky a jej odvoz do Bratislavy. Rovnako ďakujeme aj kolegom z viacerých miestnych akčných skupín z rôznych kútov Slovenska za vzájomné rady a podporu.

Za spracovateľský kolektív:
Ing. Miroslava Vargová
koordinátorka a hlavná spracovateľka stratégie