Orgány MAS

Zhodnotenie roka 2013 a predstavenie plánov na tento rok

V utorok 6. mája sa v Kokave nad Rimavicou konalo Zhromaždenie členov MAS, na ktorom sme zhodnotili činnosť za rok 2013 a stav implementácie stratégie rozvoja územia MAS, ale i predstavili plány na rok 2014.

Hoci s oneskorením, ale za veľmi dobrej účasti, sa opäť po roku stretli členovia Miestnej akčnej skupiny MALOHONT, aby spoločne zhodnotili činnosť za rok 2013. Ten bol spojený najmä s prerozdelením zostávajúcich finančných prostriedkov vyčlenených v rámci osi 4 LEADER pre našu MAS na obdobie 2007 – 2013. Dokopy bolo vlani zrealizovaných 7 výziev na predkladanie projektov, v ktorých bolo prijatých 26 projektov. Ku koncu roka 2013 nebol zo strany PPA skontrolovaný žiadny z týchto projektov, zatiaľ čo ku koncu apríla 2014 nebolo vyhodnotených už len 5 projektov.

Okrem toho bola zrealizovaná viac ako desiatka projektov zazmluvnených v rokoch 2012 – 2013, okrem iných napríklad aj rekonštrukcia autobusových zastávok v obci Veľký Blh, rekonštrukcia klubu dôchodcov v obci Klenovec či výstavba ihriska v obci Kružno.

Všetci prítomný členovia, ako aj ostatní zástupcovia obcí zahrnutých do územia MAS, obdržali podrobný prehľad schválených projektov za obdobie 2009 – 2013, ako aj celkový prehľad čerpania finančných prostriedkov. Rovnako ich nájdete aj na konci tejto podstránky.

V minulom roku bol zrealizovaný aj grantový program MAS, a to v jeho pôvodnej podobe, určený pre občianske iniciatívy, ako aj v doplňujúcej výzve, ktorá bola určená pre malé obce, ktoré z rôznych dôvodov nepreložili projekty v rámci osi 4 LEADER.

Z plánov na tento rok treba vyzdvihnúť realizáciu projektov spolupráce nadregionálneho charakteru, z ktorého jeden sa týka výstavby rozhľadní a plánovania konských trás. Druhý je zas zameraný na vytvorenie a zavedenie systému regionálneho značenia na kvalitné miestne produkty a služby z regiónu Gemer – Malohont. Pripravovaný je opäť aj grantový program MAS.

Záver stretnutia patril predstaveniu prístupu LEADER a CLLD v novom programovom období 2014 – 2020, jeho porovnaniu so súčasným stavom a plánovaným aktivitám v rámci prípravy novej stratégie rozvoja územia MAS.

Ďakujeme všetkým členom aj nečlenom za účasť, ako aj za spoluprácu a podporu v roku 2013 a tešíme sa na tohtoročné aktivity a ich prínos v prospech nášho regiónu.

Na stiahnutie:
Správa o činnosti a hospodárení za rok 2013 (4,1 MB)
Plán činnosti a návrh rozpočtu na rok 2014 (0,2 MB)
Aktuálny stav implementácie ISRU k 30.04.2014 – v skratke (0,2 MB)
Implementácia ISRU v číslach k 30.04.2014 (1,9 MB)
Pri použití akýchkoľvek údajov prosíme uvádzať ako zdroj MAS MALOHONT.