Orgány MAS

Minulý týždeň sme zhodnotili činnosť MAS za rok 2012

Už tradične sa koncom 1. štvrťroka stretávajú členovia MAS za účelom zhodnotenia činnosti MAS za predchádzajúci rok a predstavenia plánov na ten ďalší. Inak tomu nebolo ani v tomto roku, kedy sa Zhromaždenie členov MAS konalo 26.03. na Teplom Vrchu.

Hlavným bodom doobedňajšieho programu bola prezentácia aktivít zrealizovaných v roku 2012, ktoré boli zamerané najmä na realizáciu stratégie prostredníctvom výziev na predkladanie projektov a na ich realizáciu, na projekty spolupráce a prevádzkovú činnosť MAS (informovanie, vzdelávanie a propagácia MAS). Neodmysliteľnou súčasťou bola aj správa o hospodárení za rok 2012.

Potom sa konali voľby do orgánov MAS – Výboru MAS, Dozornej rady a Monitorovacieho výboru, nakoľko 3-ročné funkčné obdobie týchto orgánov v súčasnom zložení uplynie v máji tohto roku. Okrem toho boli navrhnutí aj kandidáti do výberových komisií MAS pre výzvy vyhlásené v roku 2013.

Poobede pokračovalo zasadnutie zhodnotením implementácie stratégie rozvoja MAS ku koncu marca 2013. Z neho možno konštatovať, že oproti predchádzajúcemu roku došlo k nárastu podielu zazmluvnených projektov, a tým aj finančných prostriedkov (63,3 % z celkového rozpočtu na opatrenie 4.1 oproti stavu k marcu 2012 – 41,5 % ), ako aj k nárastu preplatených financií z PPA, ktoré predstavujú 17,0 % z celkového rozpočtu na opatrenie 4.1 oproti 0 %-nému čerpaniu pred rokom.

Následne bol členom MAS predstavený plán činnosti a rozpočtu na rok 2013, ako aj plán výziev na predkladanie projektov v roku 2013 – 2014. Záver Zhromaždenia členov MAS patril stručnej informácií o prístupe LEADER v ďalšom programovacom období EÚ 2014 – 2020.

Ďakujeme všetkým členom i nečlenom za účasť na zasadnutí, ako aj za spoluprácu a podporu počas celého roku 2012.

Na stiahnutie:
Správa o činnosti a hospodárení za rok 2012
Plán činnosti a návrh rozpočtu na rok 2013
Aktuálny stav implementácie ISRU k 31.03.2013 (v skratke)
Implementácia ISRU v číslach k 31.03.2013
Pri použití akýchkoľvek údajov prosíme uvádzať ako zdroj MAS MALOHONT.