Orgány MAS

Zhodnotili sme činnosť MAS za rok 2011

Začiatkom minulého týždňa (03.04.) sa v Hnúšti konalo Zhromaždenie členov MAS. Hlavným bodom programu bolo zhodnotenie činnosti a hospodárenia za predchádzajúci rok a predstavenie plánov na tento rok.

Za účasti 34 členov a ďalších 11 zástupcov obcí bola na zasadnutí Zhromaždenia členov MAS prezentovaná správa o činnosti a hospodárení za rok 2011, pričom každý účastníkov dostal aj jej tlačenú verziu. Potom nasledovalo vyhodnotenie grantového programu MAS a predstavenie plánu činnosti a návrhu rozpočtu na rok 2012.

Súčasťou rokovania bolo aj schválenie Dodatku č. 7 k Integrovanej stratégii rovzoja územia MAS a zmien v stratégii, ktoré sa týkajú úpravy min. a max. výšky oprávnených výdavkov na 1 projekt, doplnenia jedného opatrenia a presunu finančných prostriedkov medzi vybranými opatreniami.

V druhej polovici programu boli členmi MAS navrhnutí kandidáti do Výberovej komisie MAS pre výzvy na predkladanie projektov vyhlásené v roku 2012. Následne boli informovaní o aktuálnom stave v implementácii stratégie rozvoja MAS a o plánovaných výzvach na predkladanie projektov v rokoch 2012 a 2013.

Po týchto bodoch bola prostredníctvom diskusie aktualizovaná databáza plánovaných projektov obcí, ako aj predstavené problémy obcí pri realizácii projektov súvisiace s oneskoreným preplatením výdavkov.

Ďakujeme všetkým členom za účasť.

 

Prezentácie na stiahnutie:
Správa o činnosti a hospodárení za rok 2011
Vyhodnotenie grantového programu MAS za rok 2011
Plán činnosti a návrh rozpočtu na rok 2012
Aktuálny stav implementácie ISRU k 31.03.2012