Orgány MAS

Zhodnotenie činnosti za rok 2010 a plány na tento rok

Hlavným účelom stretnutia členov Miestnej akčnej skupiny MALOHONT, ktoré sa konalo v utorok 22. marca 2011 v Kokave nad Rimavicou, bolo zhodnotenie činnosti za rok 2010 a predstavenie plánov na rok 2011. Uvedeným bodom programu bola venovaná prvá časť zasadnutia Zhromaždenia členov MAS, v ktorej manažérka MAS pripomenula členom i hosťom súhrn aktivít za rok 2010.

Medzi najvýznamnejšie z nich patrila realizácia stratégie rozvoja MAS prostredníctvom podpory projektov obcí a podnikateľov. V roku 2010 sme zrealizovali 5 výziev na predkladanie projektov, v ktorých sme podporili 25 z 30 predložených projektov v celkovej hodnote 1 192 509,67 EUR. V prípade 8 projektov boli v minulom roku podpísané aj zmluvy a realizácia projektov je naplánovaná na tento rok.

Ďalšou nemenej významnou činnosťou bola realizácia grantového programu MAS Región občanom – občania regiónu, ktorý je financovaný z rozpočtov obcí zahrnutých do územia MAS. V rámci tohto programu sme v roku 2010 podporili 13 projektov mimovládnych organizácií, škôl a aktívnych skupín občanov, ktoré boli zamerané najmä na podujatia rôzneho druhu, ale aj zveľaďovanie významných miest v obciach.

Neoddeliteľnou súčasťou týchto aktivít je prevádzka a administratívna činnosť MAS, v rámci ktorej zorganizovala MAS 8 vzdelávacích a informačných podujatí pre členov i nečlenov MAS. Okrem toho mali členovia MAS možnosť zúčastniť sa rôznych informačných aktivít na Slovensku i v zahraničí, a to v Českej republike, Estónsku a Fínsku.

Osobitnou kapitolou činnosti MAS boli propagačné aktivity na podujatiach v regióne i mimo neho a vydané propagačné materiály.

V podobnom duchu by sa mala niesť činnosť MAS aj v tomto roku. Plán aktivít na tento rok je rovnako bohatý na výzvy na predkladanie projektov, grantový program MAS, vzdelávacie aktivity, propagačné podujatia a vydanie niekoľkých druhov propagačných materiálov. Novinkou, ktorá pribudla v tomto roku je realizácia projektov nadnárodnej spolupráce s miestnymi akčnými skupinami v Česku, Francúzsku a na Slovensku.

Popoludní boli navrhnutí kandidáti do výberových komisií k výzvam na predkladanie projektov, ktoré budú vyhlásené v tomto roku. Zároveň boli členom MAS poskytnuté podrobné informácie o výške prerozdelených financií a o výške financií, ktorá je ešte k dispozícii na prerozdelenie v tomto roku. V rámci diskusie boli zodpovedané otázky viacerých členov a zároveň boli navrhnuté ďalšie aktivity, ktoré by mali prispieť k hladkému priebehu realizácie stratégie rozvoja MAS.

Zhromaždenia členov MAS MALOHONT sa zúčastnili aj niekoľký poslanci BBSK za okres Rimavská Sobota a pracovníci Odboru regionálneho rozvoja Úradu BBSK. Ďakujeme všetkým členom i hosťom za účasť.

Na stiahnutie:
Správa o činnosti a hospodárení MAS za rok 2010
Informácie o výzvach v rámci implementácie stratégie MAS
Vyhodnotenie grantového programu MAS
Plán činnosti a rozpočtu na rok 2011