Stratégia 2014 - 2020

Zber projektových zámerov

V mesiaci december prebieha 1. kolo mapovania projektových zámerov na území Miestnej akčnej skupiny MALOHONT za účelom prípravy stratégie miestneho rozvoja na obdobie 2014 – 2020 a výberu aktivít, ktoré budú podporované prostredníctvom MAS MALOHONT. Ak máte v hlave zámer, na ktorý by ste chceli v budúcnosti získať podporu nielen z Miestnej akčnej skupiny MALOHONT, dajte nám o ňom vedieť. Aby bol v súlade s aktivitami, ktoré budeme podporovať, musíme o ňom najprv vedieť.

Miestna akčná skupina MALOHONT sa chce aj v období 2014 – 2020 uchádzať o finančné prostriedky z fondov Európskej únie a následne podporovať projekty obcí, podnikateľov i občianskych organizácií pôsobiacich na území MAS. Základným predpokladom pre získanie týchto finančných prostriedkov je spracovanie stratégie miestneho rozvoja, v ktorej si MAS MALOHONT definuje aktivity, ktoré bude v nasledujúcom období finančne podporovať. Jedným z podkladov pre určenie týchto aktivít bude aj databáza projektových zámerov, ktorá bude spracovaná z doručených formulárov.

Pokyny k vyplneniu a doručeniu formuláru:

  1. Pre každý projektový zámer použite osobitný formulár.
  2. Vo formulári vyplňte všetky údaje (ak sa Vás niektorý z nich netýka, vpíšte do bunky pomlčku).
  3. Vyplnený formulár doručte do kancelárie MAS MALOHONT v tlačenej alebo elektronickej podobe najneskôr do 31.12.2014 do 12.00 hod:
    – osobne alebo poštou: MAS MALOHONT, Sama Vozára 154, 980 52 Hrachovo
    – mailom: mirkakubka@malohont.sk (predmet správy: projektový zámer)

Databáza projektových zámerov nám bude slúžiť na to, aby sme:

  1. v stratégii miestneho rozvoja na roky 2014 – 2020 vybrali také aktivity, ktoré budú čo najviac zodpovedať požiadavkám miestnych obyvateľov a subjektov pôsobiacich na území MAS MALOHONT.
  2. prispeli ku koordinácii projektov, ktoré sú plánované na území MAS s cieľom čo najefektívnejšie využiť ľudské i finančné zdroje.
  3. pomohli pri plánovaní a príprave projektov na území MAS s regionálnym významom.

Na stiahnutie:
Zber projektových zámerov – formulár