Výzvy MAS

Výzva na výber odborných hodnotiteľov IROP

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vyhlasuje výzvu č.1/2018/PO5 na výber odborných hodnotiteľov za účelom výkonu odborného hodnotenia pre Prioritnú os č. 5: Miestny rozvoj vedený komunitou:

 • Špecifický cieľ 5.1.1 – Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácii
  Aktivita: Zakladanie nových a podpora existujúcich mikro a malých podnikov, samostatne zárobkovo činných osôb, družstiev
 • Špecifický cieľ  5.1.2. – Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach
  Aktivita: Rozvoj základnej infraštruktúry

Dátum vyhlásenia výzvy:

 • 29.11.2018

Dátum uzavretia výzvy:

 • Otvorená

1. vyhodnocovací termín:

 • 31.01.2019

2. vyhodnocovací termín:

 • 28.02.2019

Ďalšie vyhodnocovacie termíny:

 • K poslednému dňu každého nasledujúceho kalendárneho mesiaca do ukončenia výzvy.

Všetky potrebné informácie a dokumenty k výzve nájdete na web stránke ministerstva – kliknite SEM.

Predmet a postup hodnotenia:

Predmetom hodnotenia je objektívne, nezávislé a transparentné posúdenie predložených Žiadostí o príspevok (ďalej ŽoPr) na základe hodnotiacich kritérií zverejnených vo výzve, ktorú vyhlasuje príslušná Miestna akčná skupina (ďalej MAS) pre svoje územie. Podrobný popis spôsobu a postupu odborného hodnotenia bude uvedený v príručke pre hodnotenie ŽoPr odbornými hodnotiteľmi.

Miestna akčná skupina je občianske združenie, verejno-súkromné partnerstvo, ktorému bol udelený právoplatný štatút miestnej akčnej skupiny (ďalej MAS) v zmysle čl. 32 odst.2, b) Nar. 1303/2013. Udelením štatútu sa MAS stala oprávnenou na vyhlasovanie výziev na vopred vymedzenom území v súlade so svojou stratégiou CLLD. Stratégia CLLD obsahuje konkrétne ciele a aktivity, ktoré definujú potreby územia a na ktoré MAS vyhlasuje dopytovo-orientované výzvy. Do týchto výziev sa zapájajú koneční užívatelia, ktorí predkladajú projekty. Platí, že stratégia MAS reflektuje konkrétne potreby konkrétneho územia, preto je znalosť stratégie príslušnej MAS nevyhnutná. Odborní hodnotitelia hodnotia projekty na základe výberových kritérií, ktoré tvoria súčasť Konceptu implementácie stratégie CLLD* a ktoré boli schválené RO pre IROP.

Odborní hodnotitelia sú kategorizovaní z hľadiska ich odbornosti v príslušných hlavných aktivitách a tiež z hľadiska miesta výkonu odborného hodnotenia a to na úrovni NUTS II**. RO pre IROP pri výbere hodnotiteľov kladie dôraz na odbornosť hodnotiteľov.

Z hľadiska zachovania maximálnej miery transparentnosti a nezávislosti odborných hodnotiteľov bude RO pre IROP pri priraďovaní hodnotiteľov pre výkon odborného hodnotenia ŽoPr dbať predovšetkým na to, že odborný hodnotiteľ nie je zamestnancom niektorého zo žiadateľov, ktorý predkladá ŽoPr, nie je blízkou alebo spriaznenou osobou so žiadateľom, resp. zamestnancom žiadateľa alebo sa nenachádza v akomkoľvek konflikte záujmov. V prípade zistenia akéhokoľvek konfliktu záujmov bude z výberu odborný hodnotiteľ vylúčený. Z odborného hodnotenia bude vylúčený aj odborný hodnotiteľ, ktorý oznámi existenciu konfliktu záujmov pred alebo počas odborného hodnotenia ŽoPr. Táto skutočnosť bude zaznamenaná v spise predmetnej ŽoPr. Platí taktiež pravidlo, že zamestnanec MAS***, nemôže byť v postavení hodnotiteľa pre ŽoPr doručené v území MAS, s ktorou je v zamestnaneckom pomere.

 

* Koncept implementácie stratégie CLLD je povinná príloha ŽoNFP Výzvy na implementáciu stratégii MAS, ktorá súhrnne obsahuje podstatné informácie k vyhlasovanej výzve MAS.

** Západné Slovensko, Stredné Slovensko a Východné Slovensko. Územie Bratislavy sa zaraďuje pod Západné Slovensko.

*** Pravidlo vylúčenia z odborného hodnotenia projektov v príslušnej MAS sa ďalej vzťahuje na: člen MAS, člen orgánu MAS, blízka osoba zamestnanca MAS, blízka osoba štatutára MAS, osoba podieľajúca sa na príprave výzvy, osoba, ktorá sa svojimi službami uchádza o dodávateľskú zákazku predloženého projektu, osoba predkladajúca projekt (užívateľ), blízka osoba užívateľa a pod.