Ostatné

Voľné pracovné miesta v MAS MALOHONT

Miestna akčná skupina MALOHONT so sídlom v Hrachove ponúka 2 voľné pracovné miesta na pozíciu odborný administratívny asistent. Žiadosti o prijatie do zamestnania je potrebné doručiť do 25.06.2020.

Miesto výkonu práce:

 • Sama Vozára 154, 980 52 Hrachovo

Druh pracovného pomeru:

 • plný pracovný úväzok – pracovný pomer na dobu určitú (jeden úväzok na 16 mesiacov a druhý na 24 mesiacov)

Predpokladaný termín nástupu:

 • 01. júla 2020

Pracovná náplň:

 • súčinnosť pri príprave a zmene výziev na predkladanie ŽoPr/ŽoNFP
 • príjem a registrácia ŽoPr/ŽoNFP
 • výkon formálnej kontroly prijatých ŽoPr/ŽoNFP
 • príjem a vedenie evidencie prijatých žiadostí o platbu užívateľmi
 • výkon základnej finančnej kontroly a administratívnej finančnej kontroly žiadosti o platbu užívateľa
 • sledovanie a kontrola stavu vybavenia žiadosti o platbu užívateľa
 • poskytovanie odbornej súčinnosti projektovému manažérovi pri plnení jeho úloh
 • vykonávanie prieskumu trhu

Minimálne kvalifikačné predpoklady:

 • vysokoškolské vzdelanie min. II. stupňa a min. odborná prax 2 roky alebo
 • úplné stredoškolské vzdelanie s maturitou a min. odborná prax 3 roky

Osobnostné predpoklady:

 • samostatnosť, precíznosť, spoľahlivosť, zodpovednosť, flexibilita

Odborné znalosti a zručnosti:

 • PC – znalosť kancelárskeho balíka MS Office a podobné na úrovni pokročilý

Výhoda:

 • skúsenosti s implementáciou programov typu LEADER/CLLD
 • anglický jazyk, vodičský preukaz skupiny B, práca s EÚ fondami

Ponúkaný plat:

 • 1 100,00 € brutto

Zoznam požadovaných dokladov:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania
 • profesijný životopis
 • fotokópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
 • súhlas so spracovaním osobných údajov

Obálku je potrebné označiť nasledovne:

 • Výberové konanie – odborný administratívny asistent

Dátum doručenia žiadosti (osobne alebo poštou) spolu s ostatnými dokladmi:

 • 25. júna 2020

Adresa doručenia:

 • MAS MALOHONT, Sama Vozára 154, 980 52 Hrachovo

Uchádzači, ktorí budú spĺňať uvedené požiadavky, budú pozvaní na pohovor, ktorý sa uskutoční 29.06.2020 o 14:00 hod. v sídle MAS MALOHONT (Sama Vozára 154, 980 52 Hrachovo – Kancelária MAS na 1. poschodí).

Kontakt:

 • Elena Kubaliaková, ekonomická manažérka MAS – 0905 715 814, ozveny@ozveny.sk