Aktualizovaná s účinnosťou od 25.09.2020

Pôdohospodárska platobná agentúra, ako poskytovateľ zastúpená miestnou akčnou skupinou Miestna akčná skupina MALOHONT (ďalej len „MAS“) v zmysle ustanovení § 17 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o príspevku z EŠIF“)

vyhlasuje

Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020

Názov podopatrenia PRV:

 • 309075001 – 7.5. Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a do turistickej infraštruktúry malých rozmerov na verejné využitie (mimo Bratislavský kraj)

Typ výzvy:

 • Uzavretá

Dátum vyhlásenia:

 • 20.01.2020

Dátum uzavretia:

 • 28.08.2020 30.10.2020 – upravené s účinnosťou od 07.08.2020

Oprávnené miesta realizácie:

 • obce zahrnuté do územia MAS MALOHONT

Oprávnená právna forma žiadateľa:

 • Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad) (Slovensko)
 • Záujmové združenie právnických osôb (Slovensko)
 • Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub a i.) (Slovensko)

Oprávnené činnosti:

 1. Investície, ktoré súvisia s vytvorením, udržiavaním, obnovou a skvalitňovaním turisticky zaujímavých objektov, bodov a miest vrátane príslušnej infraštruktúry – miestne kultúrne, historické, prírodné a iné objekty a zaujímavosti, zriadenie múzejných a galerijných zariadení a pod.
 2. Investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a informačných tabúľ v turistických lokalitách na verejné využitie, budovanie drobných obslužných zariadení pre turistov, informačné body, smerové tabule, KIOSKy a pod.
 3. Budovanie, rekonštrukcia náučných chodníkov, cykloturistických chodníkov, ich napojenie na náučné chodníky, budovanie doplnkovej infraštruktúry (odpočinkové miesta, prístrešky, stojany na bicykle a pod.), výstavba vyhliadkových veží, budovanie, údržba a obnova cykloturistického značenia na existujúcich cykloturistických trasách a pod.

Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu (zdroje EÚ + ŠR):

 • 300 000,00 €

Výška podpory z celkových oprávnených výdavkov:

 • 100 %

Min. výška celkových žiadaných oprávnených výdavkov projektu:

 • 5 000,00 €

Max. výška celkových žiadaných oprávnených výdavkov projektu:

 • 100 000,00 €

Na stiahnutie:

 • Výzva MAS_063/7.5/6  – účinná od 25.09.2020

Prílohy k výzve – upravené s účinnosťou od 25.09.2020:

 • Kriteria pre vyber projektov strategie CLLD v rámci PRV SR.pdf
 • priloha_c_13a-cestne-vyhlasenie-k-vo.docx
 • priloha_c_15a-dokumentacia_vo_ziadatel_verzia 1.2_BSZ.docx
 • priloha_c_16a-metodicky-pokyn-k-socialnenu-vo.docx
 • priloha_c_17b_informacia-pre-ziadatelov.docx
 • priloha_c_19b_metodicke-usmernenie-koordinatora-statnej-pomoci.pdf
 • priloha_c_21b-cestne-vyhlasenie-ziadatela-ku-konfliktu-zaujmu-zonfp.docx
 • priloha_c_22b_formular-ziadosti-o-vypis-z-registra-trestov_verzia 1.2_BSZ.docx
 • priloha_c_24b_koordinácia synergických účinkov a komplementarít medzi EŠIF.pdf
 • priloha_c_27a_usmernenie PPA č.10_2017_Aktualizacia č.1.pdf
 • priloha_c_2b-projekt-realizacie_verzia 1.2_BSZ.docx
 • priloha_c_4b_-vzor-ziadosti-o-nfp (4).pdf
 • priloha_c_5b-oznamenie-o-spatvzati-zonfp.doc
 • priloha_c_6b-podmienky-poskyt-prispevku-vyber-a-hodnot-kriteria_verzia 1.2_BSZ.pdf
 • priloha_c_8a_stavebny_rozpocet.xlsx
 • prirucka-pre-prijimatela-nfp_leader_verzia 1.2_BSZ.pdf

Informácie k výzve v ITMS2014+.

Kontaktné údaje a spôsob komunikácie:

Informácie týkajúce sa tejto výzvy je možné získať jednou z nasledovných foriem:

 • listinnou formou na adrese MAS:
  Miestna akčná skupina MALOHONT, Sama Vozára 154, 980 52 Hrachovo
 • e-mailom: mirkakubka@malohont.sk
 • telefonicky: 0903 772 453

Záväzný charakter majú informácie zverejnené na webovom sídle MAS, ako aj informácie poskytnuté elektronickou a písomnou formou. Informácie poskytnuté telefonicky alebo ústne nie je možné považovať za záväzné a odvolávať sa na ne.

Oznámenia o zmene výzvy MAS_063/7.5/6:

 • Oznámenie č. 8 o zmene výzvy MAS_063/7.5/6 – 25.09.2020
 • Oznámenie č. 6 o zmene výzvy MAS_063/7.5/6 – 07.08.2020
 • Oznámenie č. 4 o zmene výzvy MAS_063/7.5/6 – 30.04.2020

 

Zverejnené: 21.01.2020
Aktualizácia č. 1: 30.04.2020
Aktualizácia č. 2: 07.08.2020
Aktualizácia č. 3: 25.09.2020