Aktualizovaná s účinnosťou od 25.09.2020

Pôdohospodárska platobná agentúra, ako poskytovateľ zastúpená miestnou akčnou skupinou Miestna akčná skupina MALOHONT (ďalej len „MAS“) v zmysle ustanovení § 17 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o príspevku z EŠIF“) vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020

Názov podopatrenia PRV:

 • 309074001 – 7.4. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry (mimo Bratislavský kraj)

Typ výzvy:

 • Uzavretá

Dátum vyhlásenia:

 • 03.06.2020

Dátum uzavretia:

 • 02.10.202027.11.2020 – upravené s účinnosťou od 25.09.2020

Oprávnené miesta realizácie:

 • obce zahrnuté do územia MAS MALOHONT

Oprávnená právna forma žiadateľa:

 • Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad) (Slovensko)
 • Záujmové združenie právnických osôb (Slovensko)

Oprávnené činnosti:

 1. Investície súvisiace s vytváraním podmienok pre trávenie voľného času vrátane príslušnej infraštruktúry – napr. výstavba/ rekonštrukcia/ modernizácia športovísk (okrem detských, futbalových a multifunkčných ihrísk), amfiteátrov, investície do rekonštrukcie nevyužívaných objektov v obci pre komunitnú/spolkovú činnosť vrátane rekonštrukcie existujúcich kultúrnych domov
 2. Investície súvisiace s vytváraním podmienok pre rozvoj podnikania – rekonštrukcie nevyužívaných objektov v obci pre podnikateľskú činnosť, výstavba/rekonštrukcia tržníc pre podporu predaja miestnych produktov a pod.
 3. Investície do využívania OZE vrátane investícií spojenými s úsporou energie – len ako súčasť investícií do miestnych služieb

Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu (zdroje EÚ + ŠR):

 • 243 453,00 €

Výška podpory z celkových oprávnených výdavkov:

 • 100 %

Min. výška celkových žiadaných oprávnených výdavkov projektu:

 • 5 000,00 €

Max. výška celkových žiadaných oprávnených výdavkov projektu:

 • 100 000,00 €

Na stiahnutie:

 • Výzva MAS_063/7.4/7 – účinná od 25.09.2020

Prílohy k výzve – upravené s účinnosťou od 25.09.2020:

 • Kriteria pre vyber projektov strategie CLLD v rámci PRV SR – schvalene 07-10-2019.pdf
 • Priloha_c_13A-cestne-vyhlasenie-k-vo.docx
 • Priloha_c_15A_Dokumentacia_VO_ziadatel_VERZIA 1.2_BSZ.docx
 • Priloha_c_16A-metodicky-pokyn-k-socialnenu-vo.docx
 • Priloha_c_17B_informacia-pre-ziadatelov.docx
 • Priloha_c_19B_metodicke-usmernenie-koordinatora-statnej-pomoci.pdf
 • Priloha_c_21B-cestne-vyhlasenie-ziadatela-ku-konfliktu-zaujmu-zonfp.docx
 • Priloha_c_22B_Formulár žiadosti o výpis z registra trestov_VERZIA 1.2_BSZ.docx
 • Priloha_c_24B_Koordinácia synergických účinkov a komplementarít medzi EŠIF.pdf
 • Priloha_c_27A_Usmernenie PPA č.10_2017_Aktualizacia č.1.pdf
 • Priloha_c_2B Projekt realizácie_VERZIA 1.2_BSZ.docx
 • Priloha_c_4B_-vzor-ziadosti-o-nfp (4).pdf
 • Priloha_c_5B-oznamenie-o-spatvzati-zonfp.doc
 • Priloha_c_6B Podmienky poskyt. príspevku výber. a hodnotiace kritéria_VERZIA 1.2_BSZ.pdf
 • Priloha_c_8A_stavebny_rozpocet.xlsx
 • Prirucka_pre_prijimatela_nfp_LEADER_VERZIA 1.2_BSZ.pdf
 • Usmernenie PPA pre MAS_covid-19.pdf

Informácie k výzve v ITMS2014+.

Kontaktné údaje a spôsob komunikácie:
Informácie týkajúce sa tejto výzvy je možné získať jednou z nasledovných foriem:

 • listinnou formou na adrese MAS: Miestna akčná skupina MALOHONT, Sama Vozára 154, 980 52 Hrachovo
 • e-mailom: mirkakubka@malohont.sk
 • telefonicky: 0903 772 453

Záväzný charakter majú informácie zverejnené na webovom sídle MAS, ako aj informácie poskytnuté elektronickou a písomnou formou. Informácie poskytnuté telefonicky alebo ústne nie je možné považovať za záväzné a odvolávať sa na ne.

Oznámenia o zmene výzvy MAS_063/7.4/7:

 • Oznámenie č. 9 o zmene výzvy MAS_063/7.4/7 – 25.09.2020

 

Zverejnené: 08.06.2020
Aktualizácia č. 1: 25.09.2020