Aktualizovaná s účinnosťou od 22.4.2024.

 

Pôdohospodárska platobná agentúra, ako poskytovateľ zastúpená miestnou akčnou skupinou Miestna akčná skupina MALOHONT (ďalej len „MAS“) v zmysle ustanovení § 17 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o príspevku z EŠIF“) vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020

Názov podopatrenia PRV:

 • 309072001 – 7.2. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie (mimo Bratislavský kraj)

Typ výzvy:

 • Vyhlásená

Dátum vyhlásenia:

 • 26.02.2024

Dátum uzavretia:

 • 26. 4. 2024 –  26.5.2024 – upravené s účinnosťou od 22.4.2024

Oprávnené miesta realizácie:

 • obce zahrnuté do územia MAS MALOHONT

Oprávnená právna forma žiadateľa:

 • Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)

Oprávnené činnosti:

 • výstavba a rekonštrukcia lávok, mostov, chodníkov a záchytných parkovísk, autobusových zastávok
 • rekonštrukcia a modernizácia kanalizácie alebo čistiarne odpadových vôd
 • zlepšenie vzhľadu obcí – úprava a tvorba verejných priestranstiev, námestí, parkov, alejí, peších zón, nábreží

Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu (zdroje EÚ + ŠR):

 • 174 224,55 €

Výška podpory z celkových oprávnených výdavkov:

 • 100 %

Min. výška celkových žiadaných oprávnených výdavkov projektu:

 • 5 000,00 €

Max. výška celkových žiadaných oprávnených výdavkov projektu:

 • 100 000,00 €

Na stiahnutie:

Prílohy k výzve:

Podporná dokumentácia:

Informácie k výzve v ITMS2014+.

Kontaktné údaje a spôsob komunikácie:
Informácie týkajúce sa tejto výzvy je možné získať jednou z nasledovných foriem:

 • listinnou formou na adrese MAS: Miestna akčná skupina MALOHONT, Sama Vozára 154, 980 52 Hrachovo
 • e-mailom: manazer@malohont.sk
 • telefonicky: 0904 614 457

Záväzný charakter majú informácie zverejnené na webovom sídle MAS, ako aj informácie poskytnuté elektronickou a písomnou formou. Informácie poskytnuté telefonicky alebo ústne nie je možné považovať za záväzné a odvolávať sa na ne.

Informácie o výzve v ITMS2014+

Oznámenia o zmene výzvy MAS_063/7.2/23:

 

Zverejnené: 26. 02. 2024
Aktualizácia č. 1: 22.04.2024