Pôdohospodárska platobná agentúra, ako poskytovateľ zastúpená miestnou akčnou skupinou Miestna akčná skupina MALOHONT (ďalej len „MAS“) v zmysle ustanovení § 17 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o príspevku z EŠIF“) vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020

Názov podopatrenia PRV:

 • 309064001 – 6.4. Podpora na investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností (mimo Bratislavský kraj)

Typ výzvy:

 • Vyhlásená

Dátum vyhlásenia:

 • 15.02.2024

Dátum uzavretia:

 • 15.04.2024

Oprávnené miesta realizácie:

 • obce zahrnuté do územia MAS MALOHONT

Oprávnená právna forma žiadateľa:

 • Družstvo
 • Komanditná spoločnosť
 • Podnikateľ – fyzická osoba – nezapísaný v OR – podnikajúca súčasne ako osoba so slobodným povolaním
 • Podnikateľ – fyzická osoba – nezapísaný v OR – podnikajúca súčasne ako SHR
 • Podnikateľ – fyzická osoba – nezapísaný v obchodnom registri
 • Podnikateľ – fyzická osoba – zapísaný v OR – podnikajúca súčasne ako osoba so slobodným povolaním
 • Podnikateľ – fyzická osoba – zapísaný v OR – podnikajúca súčasne ako SHR
 • Podnikateľ – fyzická osoba – zapísaný v obchodnom registri
 • Samostatne hospodáriaci roľník nezapísaný v obchodnom registri
 • Samostatne hospodáriaci roľník zapísaný v obchodnom registri
 • Slobodné povolanie – fyzická osoba podnikajúca na základe iného ako živnostenského zákona
 • Slobodné povolanie – fyzická osoba podnikajúca na základe iného ako živnostenského zákona zapísaná v obchodnom registri
 • Spoločnosť s ručením obmedzeným
 • Verejná obchodná spoločnosť

Oprávnené činnosti:

 • Činnosť 1 – Činnosti spojené s vidieckym cestovným ruchom a agroturistikou zamerané na vytváranie podmienok pre rekreačné a relaxačné činnosti, vrátane vytvárania podmienok na poskytovanie vzdelávania a vytvorenie konferenčných priestorov.
  Oprávnená je výstavba ubytovacích zariadení, rekonštrukcia a modernizácia existujúcich ubytovacích zariadení, ako aj nevyužívaných objektov na ubytovacie zariadenie a to s kapacitou od 5 do 30 lôžok, v nadväznosti na vytvorenie alebo modernizáciu areálu na rozvoj rekreačných a relaxačných činností.
  V prípade obhospodarovateľov lesa je činnosť 1 oprávnená s výnimkou budovania a obnovy občianskej a poznávacej infraštruktúry (náučné a turistické chodníky, cyklotrasy, odpočívadlá, pozorovateľne, mostíky, turistické značenie, mapové panely, informačné tabule, turistické útulne, ohniská, odpadkové koše, vyhliadkové veže, lanové dráhy, schody, rebríky, chodníky, objekty a centrá biodiverzity na pozorovanie – mokrade, malé vodné plochy, ukážkové lesné biotopy).

Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu (zdroje EÚ + ŠR):

 • 290 004,868

Výška podpory z celkových oprávnených výdavkov:

 • 85 %

Min. výška celkových žiadaných oprávnených výdavkov projektu:

 • 10 000,00 €

Max. výška celkových žiadaných oprávnených výdavkov projektu:

 • 100 000,00 €
  Maximálna výška príspevku v prípade, že súčasťou ŽoNFP (projektu) je výstavba ubytovacích zariadení, rekonštrukcia a modernizácia existujúcich ubytovacích zariadení, ako aj nevyužívaných objektov na ubytovacie zariadenie s kapacitou:
 • do 10 lôžok: 30 000,00 €
 • nad 10 lôžok: 100 000,00 €

Na stiahnutie:

Prílohy k výzve:

Podporná dokumentácia:

Informácie k výzve v ITMS2014+.

Kontaktné údaje a spôsob komunikácie:
Informácie týkajúce sa tejto výzvy je možné získať jednou z nasledovných foriem:

 • listinnou formou na adrese MAS: Miestna akčná skupina MALOHONT, Sama Vozára 154, 980 52 Hrachovo
 • e-mailom: manazer@malohont.sk
 • telefonicky: 0904 614 457

Záväzný charakter majú informácie zverejnené na webovom sídle MAS, ako aj informácie poskytnuté elektronickou a písomnou formou. Informácie poskytnuté telefonicky alebo ústne nie je možné považovať za záväzné a odvolávať sa na ne.

Zverejnené: 15.02.2024