Aktualizovaná s účinnosťou od 25.01.2021

Pôdohospodárska platobná agentúra, ako poskytovateľ zastúpená miestnou akčnou skupinou Miestna akčná skupina MALOHONT (ďalej len „MAS“) v zmysle ustanovení § 17 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o príspevku z EŠIF“) vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020

Názov podopatrenia PRV:

 • 309064001 – 6.4. Podpora na investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností (mimo Bratislavský kraj)

Typ výzvy:

 • Uzavretá

Dátum vyhlásenia:

 • 30.07.2020

Dátum uzavretia:

 • 27.11.202012.02.2021 – upravené s účinnosťou od 20.11.2020

Oprávnené miesta realizácie:

 • obce zahrnuté do územia MAS MALOHONT

Oprávnená právna forma žiadateľa:

 • Družstvo
 • Komanditná spoločnosť
 • Podnikateľ – fyzická osoba – nezapísaný v OR – podnikajúca súčasne ako osoba so slobodným povolaním
 • Podnikateľ – fyzická osoba – nezapísaný v OR – podnikajúca súčasne ako SHR
 • Podnikateľ – fyzická osoba – nezapísaný v obchodnom registri
 • Podnikateľ – fyzická osoba – zapísaný v OR – podnikajúca súčasne ako osoba so slobodným povolaním
 • Podnikateľ – fyzická osoba – zapísaný v OR – podnikajúca súčasne ako SHR
 • Podnikateľ – fyzická osoba – zapísaný v obchodnom registri
 • Samostatne hospodáriaci roľník nezapísaný v obchodnom registri
 • Samostatne hospodáriaci roľník zapísaný v obchodnom registri
 • Slobodné povolanie – fyzická osoba podnikajúca na základe iného ako živnostenského zákona
 • Slobodné povolanie – fyzická osoba podnikajúca na základe iného ako živnostenského zákona zapísaná v obchodnom registri
 • Spoločnosť s ručením obmedzeným
 • Verejná obchodná spoločnosť

Oprávnené činnosti:

 • Činnosť 1 – Činnosti spojené s vidieckym cestovným ruchom a agroturistikou zamerané na vytváranie podmienok pre rekreačné a relaxačné činnosti, vrátane vytvárania podmienok na poskytovanie vzdelávania a vytvorenie konferenčných priestorov.
  Oprávnená je výstavba ubytovacích zariadení, rekonštrukcia a modernizácia existujúcich ubytovacích zariadení, ako aj nevyužívaných objektov na ubytovacie zariadenie a to s kapacitou od 5 do 30 lôžok, v nadväznosti na vytvorenie alebo modernizáciu areálu na rozvoj rekreačných a relaxačných činností.
  V prípade obhospodarovateľov lesa je činnosť 1 oprávnená s výnimkou budovania a obnovy občianskej a poznávacej infraštruktúry (náučné a turistické chodníky, cyklotrasy, odpočívadlá, pozorovateľne, mostíky, turistické značenie, mapové panely, informačné tabule, turistické útulne, ohniská, odpadkové koše, vyhliadkové veže, lanové dráhy, schody, rebríky, chodníky, objekty a centrá biodiverzity na pozorovanie – mokrade, malé vodné plochy, ukážkové lesné biotopy).

Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu (zdroje EÚ + ŠR):

 • 220 000,00 €

Výška podpory z celkových oprávnených výdavkov:

 • 55 % pre mikro a malé podniky
 • 45 % pre stredné podniky
 • 35 % pre veľké podniky

Min. výška celkových žiadaných oprávnených výdavkov projektu:

 • 10 000,00 €

Max. výška celkových žiadaných oprávnených výdavkov projektu:

 • 30 000,00 € – do 10 lôžok
 • 100 000,00 € – nad 10 lôžok

Na stiahnutie:

 • Výzva MAS_063/6.4/10

Prílohy k výzve – upravené s účinnosťou od 25.01.2021:

 • Kriteria pre vyber projektov strategie CLLD v rámci PRV SR – schvalene 07-10-2019.pdf
 • Priloha_c_11B-vyhlasenie-ziadatela-o-minimalnu-pomoc.docx
 • Priloha_c_13A-cestne-vyhlasenie-k-vo.docx
 • Priloha_c_13B_kez-jednoduche-uctovnictvo-6.xlsx
 • Priloha_c_13B_kez-mikrouctovne-jednotky.xlsx
 • Priloha_c_13B_kez-podvojne-uctovnictvo.xlsx
 • Priloha_c_14B-schema-minimalnej-pomoci-podopatrenie-19-2 (5).doc – aktualizovaná príloha
 • Priloha_c_15A_Dokumentacia_VO_ziadatel_VERZIA 1.2_BSZ.docx
 • Priloha_c_16A-metodicky-pokyn-k-socialnenu-vo.docx
 • Priloha_c_16B-vyhlasenie-o-velkosti-podniku-msp.docx
 • Priloha_c_17B_informacia-pre-ziadatelov.docx
 • Priloha_c_18B_-prirucka_msp (1).pdf
 • Priloha_c_19B_metodicke-usmernenie-koordinatora-statnej-pomoci.pdf
 • Priloha_c_21B-cestne-vyhlasenie-ziadatela-ku-konfliktu-zaujmu-zonfp.docx
 • Priloha_c_22B_Formulár žiadosti o výpis z registra trestov_VERZIA 1.2_BSZ.docx
 • Priloha_c_24B_Koordinácia synergických účinkov a komplementarít medzi EŠIF.pdf
 • Priloha_c_27A_Usmernenie PPA č.10_2017_Aktualizacia č.1.pdf
 • Priloha_c_2B Projekt realizácie_VERZIA 1.2_BSZ.docx
 • Priloha_c_4B_-vzor-ziadosti-o-nfp (4).pdf
 • Priloha_c_5B-oznamenie-o-spatvzati-zonfp.doc
 • Priloha_c_6B Podmienky poskyt. príspevku výber. a hodnotiace kritéria_VERZIA 1.2_BSZ.pdf
 • Priloha_c_8A_stavebny_rozpocet.xlsx
 • Prirucka_pre_prijimatela_nfp_LEADER_VERZIA 1.2_BSZ.pdf
 • Usmernenie PPA pre MAS_covid-19.pdf

Informácie k výzve v ITMS2014+.

Kontaktné údaje a spôsob komunikácie:
Informácie týkajúce sa tejto výzvy je možné získať jednou z nasledovných foriem:

 • listinnou formou na adrese MAS: Miestna akčná skupina MALOHONT, Sama Vozára 154, 980 52 Hrachovo
 • e-mailom: mirkakubka@malohont.sk
 • telefonicky: 0903 772 453

Záväzný charakter majú informácie zverejnené na webovom sídle MAS, ako aj informácie poskytnuté elektronickou a písomnou formou. Informácie poskytnuté telefonicky alebo ústne nie je možné považovať za záväzné a odvolávať sa na ne.

Oznámenia o zmene výzvy MAS_063/6.4/10:

 • Oznámenie č. 11 o zmene výzvy MAS_063/6.4/10 – 25.09.2020
 • Oznámenie č. 12 o zmene výzvy MAS_063/6.4/10 – 20.11.2020
 • Oznámenie č. 14 o zmene výzvy MAS_063/6.4/10 – 25.01.2021

 

Zverejnené: 31.07.2020
Aktualizácia č. 1: 25.09.2020
Aktualizácia č. 2: 20.11.2020
Aktualizácia č. 3: 25.01.2021