Aktualizovaná s účinnosťou od 25.01.2021

Pôdohospodárska platobná agentúra, ako poskytovateľ zastúpená miestnou akčnou skupinou Miestna akčná skupina MALOHONT (ďalej len „MAS“) v zmysle ustanovení § 17 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o príspevku z EŠIF“) vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020

Názov podopatrenia PRV:

 • 309042001 – 4.2. Podpora pre investície na spracovanie/uvádzanie na trh a/alebo vývoj poľnohospodárskych produktov(mimo Bratislavský kraj)

Typ výzvy:

 • Uzavretá

Dátum vyhlásenia:

 • 01.12.2020

Dátum uzavretia:

 • 26.02.2021

Oprávnené miesta realizácie:

 • obce zahrnuté do územia MAS MALOHONT

Oprávnená právna forma žiadateľa:

 • Akciová spoločnosť
 • Družstvo
 • Komanditná spoločnosť
 • Podnikateľ-fyzická osoba – nezapísaný v OR – podnikajúca súčasne ako SHR
 • Podnikateľ-fyzická osoba – nezapísaný v obchodnom registri
 • Podnikateľ-fyzická osoba – zapísaný v OR – podnikajúca súčasne ako SHR
 • Podnikateľ-fyzická osoba – zapísaný v obchodnom registri
 • Samostatne hospodáriaci roľník nezapísaný v obchodnom registri
 • Samostatne hospodáriaci roľník zapísaný v obchodnom registri
 • Spoločnosť s ručením obmedzeným
 • Verejná obchodná spoločnosť

Oblasti zamerania:

 • Oblasť 1: Mäsopriemysel, hydinársky priemysel a spracovanie vajec
 • Oblasť 2: Mliekarenský priemysel a výroba mliečnych výrobkov
 • Oblasť 3: Mlynský, pekárenský, pečivárenský a cukrovinkársky priemysel
 • Oblasť 4: Konzervárenský priemysel a mraziarenský priemysel vrátane výroby termosterilizovaných pokrmov, hotových jedál, omáčok, dojčenských výživ, pretlakov, kečupov, džemov a lekvárov a priemysel výroby korenín
 • Oblasť 5: Cukrovarnícky priemysel, tukový priemysel vrátane spracovania olejnín a strukovín
 • Oblasť 6: Pivovarnícko – sladovnícky priemysel, liehovarnícky priemysel, vinársky priemysel, priemysel nealko nápojov a škrobárenský priemysel
 • Oblasť 7: Výroba kŕmnych zmesí a ostatné spracovanie alebo uvádzanie na trh neuvedené v predchádzajúcich bodoch, napr. spracovanie medu, spracovanie liečivých rastlín, osív a sadív a pod.

Oprávnené činnosti:

 • Výstavba vrátane prípravy staveniska, rekonštrukcia a modernizácia objektov súvisiacich so spracovaním, skladovaním, uvádzaním na trh a/alebo vývojom poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov, vrátane kancelárií (sklady obalových materiálov, čistiacich a dezinfekčných prostriedkov a pomôcok)
 • Obstaranie, rekonštrukcia a modernizácia zariadení, strojov, prístrojov a technológií, spracovateľských a výrobných kapacít, vrátane laboratórneho vybavenia a detektorov kovov v rámci procesu spracovania, skladovania, uvádzania na trh produktov a/alebo vývoja poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov, vrátane produktov s chráneným označením pôvodu, chráneným zemepisným označením a zaručených tradičných špecialít podľa osobitného predpisu (nariadenie EÚ č. 1151/2012,nariadenie (EÚ) č. 1308/2013)
 • Stavebné alebo technologické investície na vytvorenie alebo modernizáciu miestnej zbernej siete – príjem, skladovanie, úprava, triedenie a balenie
 • Nákup chladiarenských, mraziarenských alebo termoizolačných nákladných, osobných alebo špeciálnych automobilov, prívesov a návesov, nákladných automobilov a prívesov (návesov) špecializovaných na prepravu zvierat (aj nad 3,5 t), manipulačných vozíkov v súvislosti so spracovaním, resp. uvádzaním na trh
 • Zavedenie technológií a postupov s cieľom vytvoriť nové alebo kvalitnejšie výrobky a otvorenie nových trhov, najmä v súvislosti s krátkym dodávateľským reťazcom vrátane podpory uvádzania výrobkov na trh alebo vypracovania programov správnej výrobnej praxe
 • Investície na vybudovanie a zariadenie vlastných podnikových predajní

Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu (zdroje EÚ + ŠR):

 • 215 000,00 €

Výška podpory z celkových oprávnených výdavkov:

 • výstup v rámci prílohy I k ZFEÚ:
 • 50 % pre mikro, malý a stredný podnik
 • 35 % pre veľký podnik
 • výstup mimo prílohy I k ZFEÚ:
 • 55 % pre mikro a malé podniky
 • 45 % pre stredné podniky
 • 35 % pre veľké podniky

Min. výška celkových žiadaných oprávnených výdavkov projektu:

 • 10 000,00 €

Max. výška celkových žiadaných oprávnených výdavkov projektu:

 • 100 000,00 €

Na stiahnutie:

Prílohy k výzve – upravené s účinnosťou od 25.01.2021:

Informácie k výzve v ITMS2014+.

Kontaktné údaje a spôsob komunikácie:
Informácie týkajúce sa tejto výzvy je možné získať jednou z nasledovných foriem:

 • listinnou formou na adrese MAS: Miestna akčná skupina MALOHONT, Sama Vozára 154, 980 52 Hrachovo
 • e-mailom: mirkakubka@malohont.sk
 • telefonicky: 0903 772 453

Záväzný charakter majú informácie zverejnené na webovom sídle MAS, ako aj informácie poskytnuté elektronickou a písomnou formou. Informácie poskytnuté telefonicky alebo ústne nie je možné považovať za záväzné a odvolávať sa na ne.

Oznámenia o zmene výzvy MAS_063/4.2/11:

 

Zverejnené: 01.12.2020
Aktualizácia č. 1: 25.01.2021