MAS MALOHONT dňa 14.12.2023 predčasne uzatvára výzvu z dôvodu právnej nemožnosti realizácie projektov po hraničnom dátume ukončenia realizácie projektu uvedenom vo výzve !!! 

 

Aktivita: C1 Komunitné sociálne služby

Miestna akčná skupina MALOHONT vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci implementácie stratégie CLLD Srdcom spätí s Malohontom, jeho rozvoj je naším mottom.

Kód výzvy: IROP-CLLD-AMZ8-512-005

 • Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program (IROP)
 • Prioritná os: 5 – Miestny rozvoj vedený komunitou
 • Investičná priorita: 5.1 – Záväzné investície v rámci stratégií miestneho rozvoja vedeného komunitou
 • Špecifický cieľ: 5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach
 • Aktivita: C1 Komunitné sociálne služby
 • Podporované aktivity:
  • zriaďovanie nových alebo rekonštrukcia a modernizácia existujúcich zariadení pre poskytovanie komunitných sociálnych služieb vrátane materiálno-technického vybavenia
   Pozn.: Popis oprávnenej aktivity sa vzťahuje aj na denné stacionáre pre seniorov.
 • Typ výzvy: otvorená
 • Dátum vyhlásenia: 25. 8. 2023
 • Uzavretie 1. hodnotiaceho kola: 25. 9. 2023
 • Uzavretie 2. hodnotiaceho kola: 25. 11. 2023
 • Ďalšie hodnotiace kolá budú uzatvárané v intervale 2 mesiacov od predchádzajúceho hodnotiaceho kola a to vždy k 25. dňu príslušného mesiaca.
 • Minimálna výška príspevku: 10 000,00 €
 • Maximálna výška príspevku: 100 000,00 €

Na stiahnutie:

Prílohy k výzve:

Prílohy k žiadosti o príspevok (ŽoPr):

Podporná dokumentácia: