Spolupráca

Pracovné stretnutie starostov obcí k príprave projektov

Dnes (22.06.) sa na Teplom Vrchu konalo pracovné stretnutie starostov obcí pod názvom Koordinovaná príprava projektov obcí do výziev MAS. Účelom stretnutia bolo dohodnúť sa na projektoch, ktoré plánujú obce predkladať do výziev MAS v tomto a budúcom roku.

Pracovného stretnutia sa zúčastnilo 25 starostov obcí, ktorým manažérka MAS pripomenula v úvode podporované činnosti, oprávnené výdavky, min. a max. výšku oprávnených výdavkov, ako aj plánovaný termín vyhlásenia a uzávierky prijímania projektov.

Manažérka MAS predstavila potom zástupcom obcí sumár projektov, ktoré plánujú predložiť do výziev MAS v rokoch 2010 a 2011. Ten bol spracovaný na základe výstupov zo zasadnutí jednotlivých mikroregiónov. Keďže požadovaná suma plánovaných projektov prevyšovala finančné prostriedky, ktoré má MAS k dispozícii na projekty obcí, museli jednotlivé obce v rámci vzájomnej diskusie „poľaviť“ zo svojich požiadaviek tak, aby každá obec mala možnosť predložiť projekt. Zároveň sa v niektorých prípadoch museli dohodnúť aj na tom, ktorý projekt daná obec predloží a ktorý nie. Výstupy tohto bodu programu sú neformálnou dohodou medzi obcami v MAS o tom, aký projekt, v akej výške a kedy predloží každá z obcí MAS. Je to nevyhnutné pre určenie rozpočtu plánovaných výziev, ako aj pre uspokojenie potrieb všetkých obcí v MAS.

Záverečná časť programu patrila predstaveniu databázy hodnotiteľov z územia aj mimo územia MAS, z ktorej budú do Výberovej komisie MAS navrhovaní skúsení a zaškolení kandidáti. Následne manažérka MAS pripomenula zástupcom obcí systém financovania chodu MAS a využitia spolufinancovania stratégie rozvoja z rozpočtov obcí zahrnutých do MAS. Výstupy zo stretnutia budú zaslané každej obci mailom, resp. osobne prostredníctvom manažérok mikroregiónov.