Spolupráca

Stretnutie zástupcov MAS s predsedom BBSK

V piatok 8.10. sa konalo pracovné stretnutie zástupcov MAS s predsedom BBSK Ing. Vladimírom Maňkom, ktoré zorganizoval Vidiecky parlament Banskobystrického kraja v spolupráci s Banskobystrickým samosprávnym krajom. Okrem našej MAS sa stretnutia zúčastnili zástupcovia ďalších 3 miestnych akčných skupín (MAS), 5 verejno-súkromných partnerstiev (VSP) a 3 zástupcovia Odboru regionálneho rozvoja BBSK.

Účelom stretnutia bolo predstaviť predsedovi BBSK miestne akčné skupiny a verejno – súkromné partnerstvá, ako aj oboznámiť ho s výsledkami realizácie prístupu LEADER v Banskobystrickom kraji a námetmi na spoluprácu. Jedným z hlavných bodov programu bolo aj prehodnotenie všeobecne záväzného nariadenia BBSK, na základe ktorého majú byť spolufinancované stratégie miestnych akčných skupín aj zo strany BBSK. Okrem toho sa účastníci stretnutia dohodli v rámci diskusie aj na konkrétnych krokoch v ďalších oblastiach spolupráce, ktoré sa týkajú najmä realizácie prístupu Leader v kraji, propagácie aktivít na vidieku a vzájomnej informovanosti medzi MAS, VSP a BBSK.

Ďakujeme organizátorom za sprostredkovanie tohto stretnutia. Pevne veríme, že aj vďaka tomu sa posunieme o pár krokov vpred v oblasti rozvoja vidieka nášho kraja i vo vzájomnej spolupráci. Závery zo stretnutia sú k nahliadnutiu v Kancelárii MAS v Hrachove alebo Vám ich na požiadanie zašleme mailom.