Grantový program

Prišlo 39 projektov z regiónu

Do termínu uzávierky (5. mája) bolo do kancelárie MAS doručených 39 projektov, ktoré boli skontrolované po administratívnej stránke. Dvaja žiadatelia boli z ďalšieho hodnotenia vylúčení za nesplnenie jednej zo základných podmienok a ďalší 13 žiadatelia boli vyzvaní na doplnenie chýbajúcich príloh. Po ich doplnení bude projekty hodnotiť 7-členná Výberová komisia MAS, v ktorej majú svoje zastúpenie starostovia, podnikatelia i mimovládne organizácie. Rozhodovať bude nielen nápad, ale aj kvalita projektov, nakoľko chceme miestne subjekty naučiť pripravovať dobré projekty nielen do grantového programu MAS, ale aj do programov iných nadácií.

Predložené projekty s celkovou požadovanou sumou takmer 45 000 EUR (viac ako 1,35 mil. SK) sú zamerané najmä na voľno časové aktivity, úpravu priestranstiev v obciach, podporu podnikania a rozvoj cestovného ruchu. Na najlepšie z nich rozdelí MAS MALOHONT už koncom mája 17 000 EUR (viac ako viac ako 0,5 mil. SK). V prípade, že sa uvedená suma nevyčerpá z dôvodu nedostatočného množstva kvalitných projektov, bude vyhlásená ďalšia výzva na predkladanie projektov.

Grantový program MAS MALOHONT 2009 je financovaný z rozpočtov 39 obcí zahrnutých do územia MAS:

  • Mikroregión Rimava a Rimavica: Čerenčany, Hrachovo, Kociha, Kružno, Lehota nad Rimavicou, Nižný Skálnik, Ožďany, Rimavská Baňa, Rimavské Brezovo, Rimavské Zalužany, Sušany, Veľké Teriakovce, Vyšný Skálnik, Zacharovce
  • Mikroregión Teplý Vrch: Babinec, Budikovany, Dražice, Drienčany, Horné Zahorany, Hostišovce, Hrušovo, Kraskovo, Kyjatice, Lipovec, Lukovištia, Padarovce, Potok, Slizké, Španie Pole, Teplý Vrch, Veľký Blh
  • Mikroregión Sinec-Kokavsko: Ďubákovo, Hnúšťa, Klenovec, Kokava nad Rimavicou, Poproč, Rovné, Šoltýska, Utekáč