Výzvy MAS

Prijali sme ďalších 11 projektov obcí z územia MAS

Ďalšie dve výzvy na predkladanie projektov sú uzavreté. Obce z územia MAS v nich predložili dokopy 11 projektov s celkovou požadovanou sumou viac ako 310 000 EUR. Výsledky ich hodnotenia na úrovni MAS budú známe v polovici januára 2012.

Obe výzvy boli vyhlásené od 14. septembra do 14. decembra 2011. Do výzvy č. 7/PRV/MAS 16  bolo predložených 10 projektov, v rámci ktorých je naplánovaná napríklad aj výstavba multifunkčných ihrísk v obci Rimavské Brezovo, Veľké Teriakovce, Kružno a Padarovce, rekonštrukcia autobusových zastávok v obci Veľký Blh a Kokava nad Rimavicou či výstavba rozprávkového labyrintu v Drienčanoch a vonkajšieho fitnescentra v Hnúšti. Celková požadovaná suma týchto projektov dosahuje 307 307,72 EUR, ďalšie 10 tisíce EUR budú spolufinancovať obce z vlastných zdrojov. V druhej výzve č. 8/PRV/MAS 16 predložila projekt na úpravu verejných priestranstiev len obec Hostišovce, na ktorý žiada 7 532,84 EUR. Nevyčerpané financie z týchto výziev budú presunuté do výziev na predkladanie projektov v budúcom roku.

Prijaté a zaregistrované projekty prešli formálnou kontrolou a postupujú do ďalšieho hodnotenia, kde o ich schválení, resp. neschválení rozhodne na základe bodového hodnotenia Výberová komisia MAS a následne Výbor MAS. Súčasťou hodnotenia a výberu projektov bude aj ich verejná prezentácia. Konečné rozhodnutie o poskytnutí podpory na projekt však vydáva Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA), ktorá vykoná kontrolu správnosti celého výberového procesu.

Koncom minulého roka sme v rámci rovnako zameraných výziev prijali 14 projektov, ktoré boli na PPA zaslané v decembri 2010. V súčasnosti je proces kontroly na strane PPA ukončený a čakáme na podpis zmlúv.

Financie na podporu uvedených projektov má schválené Miestna akčná skupina MALOHONT z Programu rozvoja vidieka SR – Os 4 Leader, a to už od konca roku 2009, odkedy ich prostredníctvom výziev na predkladanie projektov každoročne rozdeľuje na projekty obcí a podnikateľov v cestovnom ruchu.

O priebehu hodnotenia, výberu a následne aj realizácie projektov Vás budeme postupne informovať.