Výzvy MAS

Podporíme nápady podnikateľov

Na podporu mikro a malých podnikov má MAS MALOHONT k dispozícii ešte viac ako 200 000 eur. Čas na predloženie a následné prefinancovanie projektov sa však kráti, preto využite jednu z posledných možností a predložte svoj projekt najneskôr do 30.11.2022.

V skratke o výzve

Vo výzve MAS v rámci aktivity A1 Podpora podnikania a inovácií sa o dotáciu môžu uchádzať podnikatelia (mikropodniky alebo malé podniky), a to vo výške minimálne 10 000 eur a maximálne 100 000 eur na jeden projekt. Podpora môže tvoriť maximálne 55 % z celkových oprávnených výdavkov. To znamená, že minimálne 45 % zdrojov musí byť vlastných. Uzávierka 10. hodnotiaceho kola je 30.11.2022. Viac informácií o výzve nájdete v časti Vyhlásené výzvy.

Oprávnené činnosti

Vo výzve sú vymenované oblasti, ktoré oprávnené nie sú, na čo nemusia byť žiadatelia zvyknutí. Všetky ostatné oblasti sú teda oprávnené za predpokladu, že sú definované v štatistickej klasifikácii SK NACE.

Medzi oprávnené činnosti patrí široká škála oblastí od priemyselnej výroby rôzneho zamerania, stavebníctva, veľkoobchodu a maloobchodu, dopravy a skladovania, cez ubytovacie a stravovacie služby, umenie, zábavu či rekreáciu až po informačné a komunikačné služby, odborné činnosti i zdravotníctvo. Ak si žiadateľ nie je istý, odporúčame mu pozrieť si príklady oprávnených činností alebo kontaktovať zamestnancov MAS.

Finančnú podporu je možné získať na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu stavieb, nákup strojov, prístrojov a zariadení, dopravných prostriedkov, technológií aj marketingové aktivity vo vyššie uvedených činnostiach.

Výzva IROP-CLLD-AMZ8-511-005 je spolufinancovaná z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja MAS MALOHONT v programovom období 2014 – 2020 pod názvom Srdcom spätí s Malohontom, jeho rozvoj je naším mottom.

 

Ing. Miroslava Vargová
manažérka MAS MALOHONT