Grantový program

Podporené projekty z grantového programu MAS 2011

Minulý týždeň (25.05.) schválil Výbor MAS výsledky hodnotenia projektov, ktoré boli v tomto roku predložené do grantového programu MAS Región občanom – občania regiónu. Tento krát bude opäť podporených 13 z 26 projektov celkovou sumou 16 600 EUR.

V stanovenom termíne predložili občianske združenia, školy, cirkevné organizácie a aktívne skupiny občanov dokopy 26 projektov, z ktorých bol jeden projekt na základe administratívnej kontroly vylúčený z dôvodu nesplnenia podmienok grantového programu MAS.

Projekty hodnotila Výberová komisia MAS podľa vopred stanovených bodovacích kritérií, pričom každý člen komisie hodnotil individuálne každý projekt. Z jednotlivých hodnotení bol následne ku každému projektu vypočítaný aritmetický priemer, ktorý určil výsledné poradie. V ňom sa komisia vzhľadom na dosiahnuté body, podmienky výzvy a celkovú sumu, ktorá bola k dispozícii musela rozhodnúť, ktoré projekty podporí v plnej sume, v zníženej sume a ktoré nepodporí. Nakoniec odporučila podporiť 13 projektov, ktoré Výbor MAS schválil.

Aj tento rok bolo predložených veľa zaujímavých a kvalitných projektov, avšak vzhľadom na výšku financií, ktorá bol k dispozícii na prerozdelenie, nebolo možné podporiť všetky z nich.

Medzi podporenými projektmi sú kultúrne podujatia v Kokave nad Rimavicou a v Drienčanoch, letný tábor a jazdecké preteky v Rimavskom Brezove a ďalšie projekty sú zamerané na spracovanie rôznych propagačných materiálov. V rámci aktivít zameraných obnovu významných miest v obciach bude obnovená kaplnka v Drahovej (Utekáč), minerálny prameň v Ožďanoch i obecná studňa v Lipovci a v okolí Hrachova bude umiestnené lesné informačné tabule.

O podporení, resp. nepodporení projektu budú všetci predkladatelia projektov informovaní písomne. Grantový program MAS bude po podpise zmlúv pokračovať realizáciou podporených projektov. Na ich priebeh a účel použitia financií budú dohliadať pracovníčky a Monitorovací výbor MAS. O realizácii projektov Vás budeme priebežne informovať.

Grantový program MAS je financovaný z rozpočtov obcí zahrnutých do MAS MALOHONT.

Na stiahnutie:
Schválené, neschválené a náhradné projekty v grantovom programe MAS 2011