Stratégia 2014 - 2020

PODNIKATELIA: Rozhodnite, kam presunúť financie

Pomôžte nám rozhodnúť o presune finančných prostriedkov vyčlenených na podporu projektov podnikateľského sektora. Túto možnosť nám ponúka strednodobé hodnotenie stratégie CLLD, v rámci ktorého plánuje MAS MALOHONT aktualizovať vybrané oblasti podpory.

Ak máte podnikateľský zámer v oblasti výroby a predaja poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov alebo budovania a rekonštrukcie ubytovacích a relaxačných zariadení dajte nám o sebe vedieť prostredníctvom dotazníka najneskôr do 19.10.2020. Pre každý projektový zámer vyplňte osobitný dotazník.

Aj na základe Vami zaslaných informácií rozhodneme o tom, na ktorú z oblastí vyčleníme zostávajúce finančné prostriedky, ktoré rozdelíme už v budúcom roku na projekty podnikateľov pôsobiacich na území MAS MALOHONT.

Základné podmienky následnej podpory projektových zámerov sú:

  • oprávnení žiadatelia: fyzické a právnické osoby oprávnené na podnikanie
  • max. výška podpory: 100 000 eur/projekt
  • max. miera podpory: 55 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt
  • miesto realizácie zámeru: územie MAS
  • systém financovania: refundácia
  • zdroj financovania: Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 prostredníctvom MAS

Podrobnejšie informácie nájdete v stratégii MAS.

V prípade nejasností kontaktujte odborné administratívne asistentky MAS: