Stratégia 2014 - 2020

Oznámenie o strategickom dokumente

Podľa § 6 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení zmien a doplnkov (ďalej len zákon) zverejnila MAS MALOHONT 12.04.2016 Oznámenie o strategickom dokumente – Stratégia CLLD pre obdobie 2016 – 2023.

Základné informácie o strategickom dokumente:

  • Názov: Stratégia miestneho rozvoja vedeného komunitou (CLLD) „Srdcom spätí s Malohontom, jeho rozvoj je naším mottom“
  • Strategický cieľ: Posilnenie životaschopnosti regiónu Malohont skvalitnením života obyvateľov, zlepšením podmienok pre podnikanie, zhodnotením miestneho potenciálu v cestovnom ruchu a spoluprácou
  • Dotknuté obce: Babinec, Budikovany, Čerenčany, Dražice, Drienčany, Ďubákovo, Horné Zahorany, Hnúšťa, Hostišovce, Hrachovo, Hrnčiarska Ves, Hrnčiarske Zalužany, Hrušovo, Chvalová, Klenovec, Kraskovo, Kociha, Kokava nad Rimavicou, Kružno, Kyjatice, Lehota nad Rimavicou, Lipovec, Lukovištia, Nižný Skálnik, Ožďany, Padarovce, Poproč, Potok, Rimavská Baňa, Rimavské Brezovo, Rimavské Zalužany, Rovné, Selce, Slizké, Sušany, Šoltýska, Španie Pole, Teplý Vrch, Utekáč, Veľké Teriakovce, Veľký Blh, Vyšný Skálnik, Zacharovce (okresy Rimavská Sobota, Poltár a Revúca)
  • Príslušný orgán: Okresný úrad Rimavská Sobota,Hostinského 4, 979 01 Rimavská Sobota
  • Obstarávateľ: Miestna akčná skupina MALOHONT, Sama Vozára 154, 980 52 Hrachovo

Na stiahnutie:
Oznámenie o strategickom dokumente

Strategický dokument je zverejnený na webovom sídle Ministerstva životného prostredia SR.

Informácia pre verejnosť:

Verejnosť môže nahliadnuť do Oznámenia o strategickom dokumente v Kancelárii MAS v sídle obstarávateľa na adrese: Miestna akčná skupina MALOHONT, Sama Vozára 154, 980 52 Hrachovo, a to v pracovných dňoch v čase od 08:00 do 16:00 hod.

Stanoviská verejnosti k Oznámeniu o strategickom dokumente je možné predkladať najneskôr do 15 dní od jeho zverejnenia na adresu príslušného úradu: Okresný úrad Rimavská Sobota, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hostinského 4, 979 01 Rimavská Sobota

Podľa § 63 zákona, môžu dotknuté orgány, obec a dotknutá verejnosť vykonať konzultácie k oznámeniu o strategickom dokumente počas celého posudzovania strategického dokumentu. Miesto konania konzultácií je na Okresnom úrade Rimavská Sobota, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hostinského 4, 979 01 Rimavská Sobota, v kancelárii č.16, v pracovných dňoch v čase od 08:00 hod do 14:00 hod, telefonicky alebo osobne. Termín konzultácie odporúčame vopred dohodnúť telefonicky alebo emailom.

Dátum doručenia Oznámenia o strategickom dokumente: 08.04.2016
Dátum zverejnenia: 12.04.2016