Miestna akčná skupina MALOHONT oznamuje žiadateľom, že vykonala 3. opravu zjavnej nesprávnosti v formulári ŽoPr. Uvedená oprava bola vykonaná v prílohe č. 1 výzvy – Formulár žiadosti o príspevok a týka sa nasledovnej výzvy MAS: