Miestna akčná skupina MALOHONT oznamuje oprávneným žiadateľom, že s účinnosťou od 14. 7. 2023 zrušila výzvu MAS_063/7.4/16.

MAS MALOHONT v súlade s ustanovením § 17 ods. 9 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov ruší výzvu na predkladanie ŽoNFP z dôvodu nesúladu výzvy MAS_063/7.4/16 so stratégiou CLLD – verzia 1.5 v ITMS2014+.

Zrušenie výzvy je účinné odo dňa zverejnenia oznámenia o zrušení výzvy na webovom sídle MAS, t.j. od 14. 7. 2023. MAS všetky ŽoNFP, predložené na MAS do dátumu zrušenia výzvy, vráti žiadateľom. ŽoNFP plánované na predloženie v tejto výzve bude možné predložiť v novej výzve, ktorá bude vyhlásená do konca júla 2023.

Na stiahnutie:
Výzva MAS_063/7.4/16 – zrušená k 14. 7. 2023