Miestna akčná skupina MALOHONT oznamuje žiadateľom, že vykonala 2. opravu zjavnej nesprávnosti v hodnotiacom kritériu č. 6 Zvýšené kapacity poskytovaných komunitných sociálnych služieb. Uvedená oprava bola vykonaná v prílohe č. 4 výzvy – Kritériá pre výber projektov a týka sa nasledovnej výzvy MAS: