Miestna akčná skupina MALOHONT oznamuje oprávneným žiadateľom, že vykonala zmeny vo výzve MAS_063/7.4/15 a s účinnosťou od 29.04.2022 upravuje dátum uzavretia výzvy na 27.05.2022.

MAS MALOHONT v súlade s ustanovením § 17 ods. 6 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov mení výzvu na predkladanie ŽoNFP spôsobom, ktorým nedochádza k podstatnej zmene podmienok poskytnutia príspevku. Dôvodom je vytvorenie dostatočného časového priestoru pre žiadateľov z hľadiska procesov súvisiacich s predložením povinných príloh k ŽoNFP a ukončením procesu verejného obstarávania.

Zmenou výzvy sa v texte výzvy v časti 1.2 Dĺžka trvania a typ výzvy upravuje dátum uzavretia výzvy na 27.05.2022. Zmeny vo výzve sú účinné odo dňa zverejnenia oznámenia o zmene výzvy na webovom sídle MAS, t.j. od 29.04.2022. Zmeny vo výzve sa vzťahujú na všetky ŽoNFP predložené v rámci tejto výzvy na predkladanie ŽoNFP. Dokumenty zverejnené v rámci predmetnej výzvy zostávajú platné v pôvodnom znení.

Na stiahnutie:
Výzva MAS_063/7.4/15 – účinná od 29.04.2022