Miestna akčná skupina MALOHONT oznamuje oprávneným žiadateľom, že vykonala zmeny vo výzve MAS_063/8.5/8 a s účinnosťou od 25.09.2020 upravuje prílohy k výzve.

MAS MALOHONT v súlade s ustanovením § 17 ods. 6 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov mení výzvu na predkladanie ŽoNFP spôsobom, ktorým nedochádza k podstatnej zmene podmienok poskytnutia príspevku. Dôvodom je aktualizácia Príručky pre prijímateľa NFP z PRV SR 2014 – 2020 pre opatrenie 19. Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER zo strany RO/PPA na verziu 1.3 s účinnosťou od 11.09.2020.

Zmenou výzvy sa v texte výzvy v časti 8. Prílohy k výzve upravujú prílohy. Zmeny vo výzve sú účinné odo dňa zverejnenia oznámenia o zmene výzvy na webovom sídle MAS, t.j. od 25.09.2020. Zmeny vo výzve sa vzťahujú na všetky ŽoNFP predložené v rámci tejto výzvy na predkladanie ŽoNFP okrem už predložených ŽoNFP. Dokumenty zverejnené v rámci predmetnej výzvy sa menia v zmysle aktualizovanej príručky.

Na stiahnutie:
Výzva MAS_063/8.5/8 – účinná od 25.09.2020