Spolupráca

Opäť nás navštívili zahraniční študenti SPU

Aj počas tohto leta do našej MAS zavítala štvorica študentov medzinárodného programu zameraného na rozvoj vidieka. Spoločne sme sa pozreli na očakávaný prínos realizácie stratégie CLLD a význam samotných princípov prístupu LEADER. Karli z USA, Julia zo Španielska, Shaun a Jun z Južnej Kórei sú študentmi dvojročného inžinierskeho štúdia v programe Medzinárodný rozvoj vidieka – IMRD (International Master of Science in Rural Development), ktorý spoločne organizuje 6 európskych a 6 mimoeurópskych univerzít. Na Slovensku ho zabezpečuje Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre. Jeho súčasťou je aj prípadová štúdia, v rámci ktorej u nás študenti počas dní 23. – 26. júla hľadali odpoveď na otázku: „Akú pridanú hodnotu pre územie a obyvateľov MAS očakávajú jej členovia od realizácie stratégie CLLD do roku 2023?“

Po príchode do regiónu sa študenti v pondelok 23. júla stretli s manažérkou Miestnej akčnej skupiny MALOHONT Ing. Mirkou Vargovou. V spoločnom rozhovore sa okrem založenia a fungovania MAS, zaujímali najmä o stratégiu rozvoja územia MAS a jej prínos pre miestnych obyvateľov. Druhý deň bol venovaný pracovnému stretnutiu s niekoľkými členmi a pracovníčkami MAS. Predmetom skupinových aktivít bolo 7 princípov prístupu LEADER, očakávaný prínos realizácie stratégie a ich vzájomné prepojenie s pridanou hodnotou realizácie stratégie, ktorá bola definovaná ako sociálny kapitál a zlepšená miestna správa. Princípmi, na ktorých MAS MALOHONT funguje od svojho založenia, a vďaka študentom sme si ich opätovne pripomenuli a zamysleli sa nad ich významom, sú:

  • oblastná stratégia miestneho rozvoja
  • prístup zdola nahor
  • verejno-súkromné partnerstvo
  • inovácie
  • integrovaný prístup
  • sieťovanie
  • spolupráca

Počas tretieho dňa sme študentom ukázali niekoľko projektov v regióne, ktoré realizovala MAS a žiadatelia z jej územia v predchádzajúcom období. Program sme začali prehliadkou projektu Občianskeho združenia OZVENY, ktoré je členom MAS – vodného mlyna vo Veľkých Teriakovciach. Naša cesta ďalej smerovala do Horných Zahorian, odkiaľ sme sa prešli na rozhľadňu Maginhrad. Poobede sme zavítali do Hrnčiarskych Zalužian, kde sme navštívili rozprávkovú dielňu nositeľky značky regionálny produkt GEMER-MALOHONT, hrnčiarky Danky Bakšovej. Študenti si mohli okrem sledovania práce skúsenej umelkyne, vyskúšať aj šikovnosť vlastných rúk a vyrobiť si predmet na pamiatku. Naša cesta ďalej smerovala do Hnúšte, kde sme študentom ukázali vonkajšie fitnes centrum a následne sa vrátili do minulosti v Múzeu socialistických kuriozít, ktoré prevádzkuje Agentúra pre rozvoj Gemera.

Prezentácia výsledkov práce študentov sa uskutočnila 3. augusta 2018 na pôde Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU v Nitre. V závere boli študentom odovzdané certifikáty, čím bola časť ich štúdia, ktorú absolvovali na Slovensku, ukončená.

Na záver ďakujeme našim členom, ktorí si aj v dovolenkovom období našli čas na stretnutie so zahraničnými študentmi – Olinke Maciakovej (Mesto Hnúšťa), Miladke Kochanovej (Mikroregión Sinec-Kokavsko), Elenke Kubaliakovej (OZ OZVENY), Zuzke Vysokaiovej (Obec Horné Zahorany), Vladovi Bienovi (Obec Španie Pole), Peťovi Švoňavovi (Obec Drienčany), Janke Ďurišovej (Obec Rimavské Zalužany), Mariánovi Šivarovi (Obec Rimavské Brezovo), Štefanovi Václavíkovi (Obec Sušany), ako aj Danke Bakšovej za zážitkovú návštevu jej hrnčiarskej dielne a Štefanovi Horváthovi za sprievodné slovo v Múzeu socialistických kuriozít.

Osobitné poďakovanie patrí Kataríne Melichovej z SPU za prekonávanie jazykovej bariéry a profesionálny prístup k študentom i k nám ako zástupcom MAS, ako aj Jele Tvrdoňovej za odborný dohľad a sprostredkovanie spolupráce na tomto programe.

Text: Kristína Furmanová a Miroslava Vargová
Foto: Ivana Kováčová, Frederika Slížiková, Miroslava Vargová