Regionálne produkty

Online marketing regionálnych produktov

Aj v roku 2021 sme mali možnosť podporiť propagáciu regionálnych produktov, a to vďaka projektu MAS financovaného zo zdrojov Banskobystrického samosprávneho kraja.

Názov projektu:
Online marketing regionálnych produktov
Schválená dotácia v rámci VZN BBSK č. 38/2019:
5 000 €
Spolufinancovanie zo zdrojov MAS:
1 345,00 € + ďalšie výdavky, ktoré nie sú v rámci uvedeného VZN BBSK oprávnené

Hlavným cieľom projektu bolo podporiť marketingové aktivity zamerané na prezentáciu a zviditeľnenie regionálnych produktov so značkou regionálny produkt GEMER-MALOHONT predovšetkým v online priestore, a tým prispieť k propagácii a podpore rozvoja regiónu Gemer-Malohont. K naplneniu uvedeného cieľa prispela MAS MALOHONT realizáciou nasledovných aktivít:

1. Marketingová stratégia

Stratégia popisuje aktuálnu situáciu a problémy regionálnej značky vrátane jej udržateľnosti. Analyzuje silné a slabé stránky, príležitosti aj ohrozenia, publikum a tiež to, ako to robia iné značky. Zároveň definuje ciele a návrh najvhodnejších aktivít v rámci online a offline marketingu, ktorých rozsah realizácie závisí najmä od finančných možností koordinátora, výrobcov a partnerov regionálneho značenia.

2. Webová stránka

Web stránka regionálnej značky www.gemer-malohont.sk prešla komplexnou úpravou a jej pôvodná štruktúra bola doplnená o podstránku, na ktorej budú sústredené predajne, v ktorých si môžu spotrebitelia nakúpiť regionálne produkty. Doplnené boli aj podstránky všetkých regionálnych výrobcov. Pre záujemcov o regionálnu značku bola prepracovaná aj mapa jej pôsobnosti.

3. Propagácia na sociálnych sieťach

V rámci tejto aktivity bol pravidelne publikovaný obsah stránky regionálnej značky na sociálnej sieti, pričom aj na základe výstupov marketingovej stratégie prebiehal v niekoľkých tematických líniách. Najväčší dosah na návštevníkov stránky zaznamenali príspevky zamerané na súťaže o vybrané regionálne produkty, ktorým predchádzali príspevky o regionálnych výrobcoch doplnené o propagačné videá. Rozdali sme celkovo 10 odmien, ktoré putovali do rôznych kútov Slovenska. V predvianočnom období to boli tipy na darčeky zverejňované prostredníctvom adventného kalendára či odporúčania na kamenné predajne regionálnych produktov.

4. Produktové fotografie

Pre nových záujemcov o regionálnu značku (ešte z roku 2020) boli zhotovené fotografie ich produktov, ako aj zábery samotných výrobcov pri práci. Tie budú využívané predovšetkým v online priestore, ale aj v tlačených materiáloch hneď po tom, ako budú žiadosti týchto výrobcov dodatočne skontrolované a vyhodnotené certifikačnou komisiou. Dodnes sa tak neudialo kvôli nedostatočným kapacitám koordinátora na túto aktivitu, ktorá svojim rozsahom presahuje jednak územie MAS, ako aj personálne a finančné možnosti MAS.

 

Projekt bol realizovaný s finančnou podporou Banskobystrického samosprávneho kraja.