Miestna akčná skupina MALOHONT (ďalej len „MAS“) v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou Srdcom spätí s Malohontom, jeho rozvoj je naším mottom (ďalej len „stratégia CLLD“) pre Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 (ďalej len „PRV“) vyhlasuje Výzvu č. 2/MAS_063/OH na výber odborných hodnotiteľov pre žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „výzva na výber OH“).

Podopatrenia PRV:

  • 7.4 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry

Dátum vyhlásenia výzvy na výber OH:

  • 31.10.2019

Termín uzávierky prijímania žiadostí o zaradenie do zoznamu odborných hodnotiteľov:

  • 15.11.2019

Výber odborných hodnotiteľov sa uskutoční do:

  • 22.11.2019

Uchádzači môžu žiadať o poskytnutie informácií prostredníctvom:

  • e-mailovej adresy: info@malohont.sk
  • tel. čísla: 0907 349 531, 0903 772 453
  • adresy: MAS MALOHONT, Sama Vozára 154, 980 52 Hrachovo

 

Na stiahnutie:
Výzva č. 2/MAS_063/OH na výber odborných hodnotiteľov
Žiadosť o zaradenie do zoznamu odborných hodnotiteľov (Príloha č. 1 výzvy) – súčasťou žiadosti je aj formulár životopisu