Prezentácia regiónu

Aj napriek dažďu sa Slovenské mitrovanie vydarilo

Vo Veľkých Teriakovciach sa 26. – 27. októbra 2012 konalo podujatie venované ovčiarstvu pod názvom Slovenské mitrovanie. Pre návštevníkov podujatia, ktorých neodradil ani dážď, boli pripravené ukážky prác na salaši, výstava s pastierskou tematikou, hudba a tance valaskej kultúry a ďalšie sprievodné aktivity.

Mitrovanie alebo valaské hody či sviatok ovčiarov sa viaže k 26. októbru na deň sv. Demetera alebo Mitra, kedy sa končí pastierska sezóna. Bačovia a valasi sa v tomto období vracali do dedín, v kostole obetovali syry a po vyúčtovaní sa s majiteľmi oviec sa zúčastnili spoločnej hostiny. Práve na tento takmer zabudnutý zvyk nadväzuje podujatie Slovenské mitrovanie, v ktorom chceme pokračovať aj v budúcom roku.

Prvý deň podujatia odštartoval odborným seminárom na Salaši pod Maginhradom, ktorý bol zameraný na výmenu skúseností v ovčiarstve. Lektori sa vo svojich prednáškach venovali dejinám a kultúre tradičného ovčiarstva na Slovensku, hospodáreniu na pôde a jeho vplyvu na životné prostredie, využívaniu trávnatých porastov, ale aj rodinnému hospodárstvu, valaskej kultúre a tradičnému roľníckemu roku na severe Malohontu. V rámci prezentácie dobrých príkladov ovčiarskej praxe predstavil aktivity svojho podniku majiteľ salaša Ing. Norbert Keľo, po ktorých nasledovala prehliadka farmy i penziónu s reštauráciou. Viac ako 30 účastníkov seminára ocenilo jeho prínos a odporúča pokračovať v realizovaní podobných aktivít.

Podvečer prvého dňa patril ešte otvoreniu dvoch výstav v teriakovskom mlyne, ktoré boli sprístupnené aj počas druhého dňa podujatia. Výstava pod názvom Pastierstvo v Gemeri – Malohonte predstavila pastierstvo cez exponáty v podobe ukážok pastierskeho riadu, náradia, časti výstroja a výtvarného prejavu pastierov, ktoré boli doplnené fotografiami a sprievodným textom. Druhá výstava Kroje našich krajov bola realizovaná v rámci rovnomenného projektu česko – slovenskej spolupráce a venovala sa tradičnému ľudovému odevu na území partnerských regiónov.

Jej voľným pokračovaním bol večerný program Piesne našich krajov, na ktorom bolo uvedené CD ľudových piesní za účasti ľudových hudieb, speváckych skupín a sólistov zo Slovenska a Moravy z územia partnerských miestnych akčných skupín.

Sobotňajší program sa odohrával na Salaši pod Magihradom a pokračoval v ovčiarskej tematike aj napriek nepriazni počasia. Návštevníci mali možnosť vidieť ukážky prác na salaši ako napríklad zaháňanie stáda s ovčiarskym psom, strihanie oviec či dranie barana, ako aj ukážky prác so salašníckymi produktmi – odváranie žinčice, výrobu syrov a spracovanie vlny.

Spracovanie baranieho mäsa na rôzne spôsoby predviedli tri súťažné družstvá, a to aj napriek tomu, že súťaž vo varení baraních špecialít bola pôvodne zrušená. Tretie miesto patrilo Folklórnemu súboru Vepor z Klenovca, druhá skončila Kokavská ambasáda Zvolen a prvé miesto si výborným baraním guľášom vybojovalo družstvo za obec Lukovištia.

Okrem toho prebiehali v areáli salaša ukážky výroby bačovského riadu a prezentácia remeselníkov s výrobkami súvisiacimi s pastierstvom ako bačovské palice, vyrezávané drevené plastiky s ovčiarskou tematikou, výrobky z kože a pastierske hudobné nástroje, kožúšky i zvonce. V reštauračnej časti salaša sa počas dňa premietali dokumenty viažuce sa k pastierstvu a návštevníci mali k dispozícii propagačné materiály zúčastnených miestnych akčných skupín.

V záverečnom kultúrnom programe, v ktorom bola prezentovaná hudba, spev a tance valaskej kultúry, sa predstavili účinkujúci z územia našej MAS – Trio fujaristov z Kokavy nad Rimavicou, heligonkári Ľubomír Zvara a Ján Kožiak st. z FS Vepor z Klenovca, Mužská spevácka skupina Húžva pri FS Sinec z Hnúšte, FS Vepor z Klenovca, FS Kokavan z Kokavy nad Rimavicou a ďalší účinkujúci z obcí stredného Slovenska – Juraj Šepák zo Seliec, Martin Tesák z Pohronskej Polhory, Trio fujaristov z Kotošky, Laznícky výber zo Stredného Slovenska, Folklórna skupina Kýčera z Čierneho Balogu a hosť zo zahraničia, ktorým bol Valašský krúžok Rusavjan z Bystřice pod Hostýnem.

Ukončili tým dvojdňové vzdelávacie a prezentačné podujatie Slovenské mitrovanie, ktorého cieľom bolo spropagovať tradičné ovčiarstvo, život na salaši, zvykoslovie, hudobný a tanečný folklór našich predkov z tejto oblasti laickej aj odbornej verejnosti.

Realizácia tohto podujatia vznikla na základe chýbajúcej osvety a podujatí v oblasti prezentácie a propagácie ovčiarstva, ktoré má v našom regióne bohatú tradíciu. Územie dnešnej MAS MALOHONT patrilo v minulosti k významným lokalitám valaskej kultúry. Na tieto tradície nadväzujú aj súčasné aktivity miestnych chovateľov oviec, ktorých je síce na našom území už málo, ale zaslúžia si našu pozornosť. S chovom oviec súvisia totiž mnohé prejavy z oblasti duchovnej kultúry a folklóru, ako napríklad pracovné zvyky a obyčaje, predstavy pastierov o prírode, liečebné praktiky, pranostiky, estetické cítenie pastierov prejavené v hudobnom, slovesnom, tanečnom folklóre a vo výtvarnom umení. Ovčiarstvo a špeciálne chov oviec valaským spôsobom je unikátom a špecifikom tradičnej ľudovej kultúry Slovenska. Spája ekonomické, hospodárske, právne a kultúrne aspekty. Zachovanie ovčiarstva má zároveň aj veľký vplyv na zdravú výživu človeka.

Autorom myšlienky podujatia je etnológ a andragogik PhDr. Ivan Murín, PhD. z UMB Banská Bystrica v spolupráci s manželmi Stanislavou a Jaroslavom Zvarovcami z Klenovca.

Hlavným organizátorom podujatia bola Miestna akčná skupina MALOHONT a Salaš pod Maginhradom Veľké Teriakovce v spolupráci s odborným garantom, ktorým bola Katedra životného prostredia Fakulty prírodných vied UMB Banská Bystrica. Ďalšími spoluorganizátormi podujatia boli Vidiecky parlament Banskobystrického kraja, ktorý pôsobí ako regionálne pracovisko Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Banskobystrický kraj, Gemersko – malohontské múzeum Rimavská Sobota, Gemersko – malohontské osvetové stredisko Rimavská Sobota a Občianske združenie OZVENY Hrachovo.

Podujatie finančne podporilo Ministerstvo kultúry SR, Banskobystrický samosprávny kraj a Mikroregión Rimava a Rimavica. Časť aktivít v rámci podujatia bola realizovaná aj cez projekt česko – slovenskej spolupráce Kroje našich krajov, ktorý je spolufinancovaný z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka.

Autori foto: Jarka Jelchová, Júlia Ferleťáková, Jaroslav Zvara, František Chovanec, Ivan Varga, Stanislava Zvarová, Miroslava Kubaliaková