Spolupráca

LeaderFEST 2011 v českom Štramberku

V dňoch 16. – 18. mája sa v historickom mestečku Štramberk v Českej republike konal LeaderFEST 2011. Išlo o stretnutie zástupcov MAS a ďalších aktivistov rozvoja vidieka, na ktorom sa stretlo okolo 600 účastníkov z 12 krajín Európskej únie, medzi nimi aj 6 zástupcov z našej MAS.

Cieľom medzinárodného stretnutia bola výmena skúseností a príkladov dobrej praxe, ako aj budúcnosť prístupu Leader. Počas celého utorka prebiehalo niekoľko blokov prezentácií na rôzne témy. V rámci prezentácie príkladov dobrej praxe sa prezentovala aj naša MAS s grantovým programom MAS Región občanom – občania regiónu, ktorý realizujeme v tomto roku po štvrtýkrát. Prezentácia našej MAS vyvolala medzi účastníkmi prezentácií veľký záujem.

Ďalšia časť stretnutia bola venovaná dokumentárnym filmom o vidieku Českej republiky, ktoré zaujímavo prezentovali problematiku rozvoja vidieka, ako aj projekty, ktoré tieto problémy riešili. V rámci bloku prezentácií venovaných inováciám v projektoch Leader boli predstavené originálne projekty zamerané na cestovný ruch, zachovávanie kultúrneho dedičstva, regionálne produkty. Osobitný blok prezentácií bol venovaný projektom medzinárodnej a nadnárodnej spolupráce.

V stredu sa zástupcovia vidieka zaoberali budúcnosťou prístupu Leader po roku 2013, kde zástupcovia Národnej siete MAS Českej republiky predstavili svoj návrh Národného strategického plánu Leader 2014+, v ktorom navrhujú, aby sa metóda Leader stala súčasťou všetkých operačných programov, ktoré sú zamerané na vidiek, čo znamená, že miestne akčné skupiny by mali možnosť rozhodovať o viacerých oblastiach rozvoja vidieka, a tým aj o väčšom balíku financií potrebných na ich realizáciu.

LeaderFEST priniesol okrem výmeny skúseností a informácií o implementácii prístupu Leader aj možnosť výmeny kontaktov medzi účastníkmi stretnutia a prezentáciu MAS na medzinárodnej úrovni. Naša MAS využila tento priestor aj na prípravu projektu spolupráce s partnerskými MAS z Česka, ktorý bude na slovenskej strane predložený do konca mája tohto roka.

Súčasťou medzinárodného stretnutia bol aj jarmok tradičných remesiel a produktov, prehliadka kultúrnych pamiatok mestečka, vystúpenia folklórnych skupín, muzikantov a divadelníkov.