Spolupráca

Krajská konferencia rozvoja vidieka aj za našej účasti

Hlavnými témami konferencie, ktorá sa konala v dňoch 7. – 8.11.2019 v Osrblí, boli spolupráca s BBSK v oblasti cestovného ruchu, podpora rozvoja vidieka a regionálneho značenia produktov, problémy s implementáciu programu LEADER, príprava projektov spolupráce a nového programového obdobia. Účastníci Krajskej konferencie rozvoja vidieka uvítali hlavne pripravovaný zámer v novom programovom období realizovať cez prístup LEADER aj podporu projektov obcí a aj diverzifikáciu poľnohospodárskych činností. Upozorňujú však, na nevyhnutnosť navýšenia financií na takto novo koncipované opatrenie.

Zástupcovia miestnych akčných skupín z Banskobystrického kraja ocenili úspechy kraja v oblasti rozvoja cestovného ruchu a aj zlepšujúcu sa spoluprácu medzi miestnymi akčnými skupinami a oblastnými organizáciami cestovného ruchu, hlavne v oblasti regionálneho značenia produktov. Stále sa však nenapĺňajú ich očakávania a potreby podpory integrovaného rozvoja vidieka zo strany samosprávneho kraja prostredníctvom verejno-súkromných partnerstiev. Zároveň žiadajú BBSK, aby využil kapacity a odborný potenciál týchto partnerstiev i ostatných aktérov v regionálnom rozvoji pri tvorbe strategických rozvojových dokumentov kraja. Účastníci konferencie sa obracajú na poslancov zastupiteľstva a vedenie samosprávneho kraja so žiadosťou o podporu uvedených zámerov a zahrnutie všetkých partnerov územného rozvoja do prípravy budúceho programového obdobia rokov 2021 až 2027 vrátane vytvorenia systému spoluúčasti jej finančnej podpory.

Krajskú konferenciu rozvoja vidieka zorganizovalo občianske združenie Vidiecke partnerstvo Banskobystrického kraja v spolupráci s Banskobystrickým samosprávnym krajom, Partnerstvom Muránska planina – Čierny Hron a s podporou Rozvojovej agentúry BBSK a Regionálnej antény Národnej siete rozvoja vidieka – VOKA za účasti predsedu BBSK Jána Luntera, zástupcov Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Úradu BBSK a Rozvojovej agentúry BBSK.

Prvý deň konferencie bol rozdelený na 3 tematické celky, pričom prvý z nich bol venovaný doterajším aktivitám krajského združenia MAS v oblasti rozvoja vidieka a príkladom niektorých MAS, ako prežili obdobie 2015 – 2018. Druhý blok vo forme diskusných skupín bol zameraný na budúcnosť regionálneho značenia miestnych produktov a dodatočnú alokáciu pre MAS v nadväznosti na plnenie míľnikov. Závery diskusných skupín boli následne prezentované všetkým účastníkom konferencie. Tretia časť bola venovaná prezentácii RA NSRV a regionálnym produktom.

Druhý deň konferencie začal prezentáciou zástupcu MPRV SR, v rámci ktorej boli účastníkom predstavené základné rámce projektov spolupráce medzi MAS, ako aj budúceho programového obdobia. V bloku prezentácií BBSK boli predstavené aktivity BBSK v cestovnom ruchu, podpora OOCR a jej prínosy pre MAS, ako aj aktivity v oblasti regionálneho značenia vrátane rozbiehajúcej sa aktivity regionálne pulty. Po prezentáciách nasledovala diskusia so zástupcami MPRV SR a BBSK.

 

Na stiahnutie:
Výstupy pracovnej skupiny Budúcnosť regionálneho značenia v kraji
Výstupy pracovnej skupiny Míľniky implementácie stratégie CLLD

 

Zdroj: ViP BB a MAS MALOHONT
Foto: Igor Pašmík