Ostatné

K územiu MAS MALOHONT sa pripojili ďalšie 4 obce

Územie, na ktorom už od roku 2007 pôsobí Miestna akčná skupina MALOHONT, sa oficiálne od júla tohto roka rozšírilo o územie obcí Hrnčiarska Ves, Hrnčiarske Zalužany, Chvalová a Selce. Počet obcí zahrnutých do územia MAS sa tak zvýšil na 43.

 

Uvedené 4 obce uvažovali o vstupe do MAS už dávnejšie, o čom svedčí aj vyjadrenie Ing. Branislava Nociara, starostu obce Hrnčiarske Zalužany: „Už pred nástupom do funkcie som pozorne sledoval aktivitu a úspešnosť MAS MALOHONT, preto sme využili prvú príležitosť stať sa súčasťou tohto úspešného združenia. Okrem toho naša obec aj historicky patrí do územia Malohontu.“

 

Očakávania starostov pristúpených obcí sú pritom podobné. Ide predovšetkým o participáciu na aktivitách MAS a lepší prístup k zdrojom z fondov EÚ. „Pripojením obce k územiu MAS podporíme ďalší rozvoj obce, staneme sa súčasťou kolektívu, ktorý aktívne pracuje na rozvoji svojho územia a získame inšpirácie z iných obcí v MAS“ dodáva starosta obce Chvalová Ing. Vladimír Vaculčiak.

 

Vstupom uvedených obcí do občianskeho združenia MAS MALOHONT vznikajú rôzne výhody aj pre subjekty pôsobiace v týchto obciach. V súčasnosti je to najmä grantový program MAS, ktorý spolufinancujú obce zahrnuté do územia MAS, ale aj príprava stratégie rozvoja územia MAS na nové programové obdobie 2014 – 2020, vďaka ktorej môže MAS opäť získať finančné prostriedky, ktoré bude prerozdeľovať na projekty obcí, podnikateľov a občianskych organizácií. Záleží na tom, či stratégia MAS bude patriť medzi podporené, podobne ako tomu bolo v súčasnom programovom období, čo sa dozvieme približne do dvoch rokov.

 

Pripojením obcí sa územie MAS rozširuje aj o ďalšie prírodné zaujímavosti, kultúrne a historické dedičstvo, ale aj o šikovných a zručných ľudí týchto obcí. Celková rozloha územia MAS dosiahla 721 km2 a počet obyvateľov 43 obcí sa zvýšil na 28 650.

Aj napriek tomu, že rozvoj regiónu si vyžaduje dlhé roky systematickej spolupráce a zmeny k lepšiemu sa nedejú zo dňa na deň, veríme, že všetky 4 obce, ako aj subjekty, ktoré v nich pôsobia, zhodnotia vstup do MAS MALOHONT ako správny krok.

Obec Hrnčiarska Ves
Okres: Poltár
Počet obyvateľov: 990
Rozloha: 25,77 km2

Na území obce Hrnčiarska Ves, ktorá vznikla  v roku 1964 spojením obcí Pondelok, Veľká Suchá a Maštinec, bolo sídlisko pilinskej kultúry z mladšej doby bronzovej. Obec Pondelok sa spomína od roku 1515. Patrila Jánokyovcom a Jákóffyovcom, v novoveku viacerým drobným zemanom. V 18. storočí tu zeman Gabriel Roth založil porcelánku. V roku 1828 mala obec 68 domov a 474 obyvateľov, ktorí sa zaoberali tradičnými remeslami. Prvá písomná zmienka o obci Veľká Suchá, ktorá sa vyvinula zo staršieho osídlenia pod hradiskom, je z roku 1285. Obec bola známa jarmokmi. V roku 1828 mala 59 domov a 420 obyvateľov. Tí sa zaoberali výrobou škridiel a hrnčiarstvom. Po roku 1918 mala obec poľnohospodársky charakter. V údolí maštinského potoka je bohatý výskyt minerálnych prameňov.

Obec Hrnčiarske Zalužany
Okres: Poltár
Počet obyvateľov: 882
Rozloha: 6,09 km2

Obec Hrnčiarske Zalužany vznikla asi v 12. storočí. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1323 pod názvom „Zalusan“ a patrila Jánokyovcom a Jákoffyovcom. V novoveku patrila obec viacerým drobným zemanom. Obyvatelia sa zaoberali hospodárstvom, no predovšetkým hrnčiarstvom. Vyrábali keramiku, ohňovzdorné tehly, škridlu. Aj preto sa v roku 1773 objavuje nový názov obce „Hrnčiarske Zalussany“. V roku 1828 mala obec 80 domov a 605 obyvateľov. Erb obce je vytvorený podľa pečate z druhej polovice 18. storočia. V súčasnosti tradíciu hrnčiarstva v obci reprezentuje Výrobné družstvo Šamotka, ako aj súkromní remeselníci.

Obec Chvalová
Okres: Revúca
Počet obyvateľov: 187
Rozloha: 9,27 km2

Územie obce Chvalová bolo osídlené už v neolite, z ktorého pochádzajú nálezy jaskynného sídliska ľudu bukovohorskej kultúry. Osídlenie obce v nasledujúcich storočia dokazuje sídlisko a pohrebisko pilinskej kultúry z mladšej doby bronzovej a nález mincí z 11. – 12. storočia. Obec vznikla začiatkom 14. storočia odčlenením od Skerešova a prvýkrát sa spomína v roku 1343 ako Felfalu. Za tureckých vpádov časť obyvateľstva ušla a obec bola znovu dosídlená začiatkom 18. storočia. V roku 1828 mala 224 obyvateľov, ktorí sa zaoberali najmä poľnohospodárstvom, čoho dôkazom je aj erb obce vyhotovený podľa odtlačku pečatidla obce z 18. storočia. V rokoch 1939 – 1944 bola obec pripojená k Maďarsku. Okrem iných zaujímavostí sa v obci nachádza aj Chvalovská jaskyňa a zachovalá pec na pálenie vápna z polovice 20. storočia.

Obec Selce
Okres: Poltár
Počet obyvateľov: 112
Rozloha: 24,41 km2

Obec sa spomína od roku 1303 ako Zelche. V roku  1427 patrila hradu Hajnáčka, potom Derencsényiovcom, Hrachovskému panstvu a iným rodinám. Obyvatelia sa zaoberali výrobou vozov, kolies, dreveného náradia a debnárstvom. V roku 1837 mala 52 domov a 407 obyvateľov. V 19. storočí tu mala svoj majetok Rimamuránsko – šalgotariánska spoločnosť.