Výzvy MAS

Informácia o disponibilnej výške financií vo výzvach MAS (IROP) k 25.11.2023

Aktivita: C1 Komunitné sociálne služby

Kód výzvy: IROP-CLLD-AMZ8-512-005

 • Indikatívna výška finančných prostriedkov alokovaných na výzvu: 86 986,00 €
 • Výška žiadaného príspevku v schvaľovaní po ukončení 2. hodnotiaceho kola (výška žiadaného príspevku v ŽoPr, o ktorých ešte MAS nerozhodla o ich schválení alebo neschválení) – k 25.11.2023:
  0 €
 • Výška žiadaného príspevku v schválených ŽoPr:
  86 986 €
 • Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu (indikatívna výška finančných prostriedkov alokovaných na výzvu znížená o hodnotu príspevkov v schvaľovaní a schválených príspevkov):
  0 €
 • Uzávierka 3. hodnotiaceho kola: 25.1.2024

 

Vysvetlivky:
ŽoPr – žiadosť o príspevok