Grantový program MAS 2023 PRE ROZVOJ MALÝCH OBCÍ

Miestna akčná skupina MALOHONT vyhlasuje dňa 2. mája 2023 výzvu na predkladanie projektov v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (CLLD) pre opatrenie: 1.1.1, 1.1.2, 1.2.3 a 3.1.2

Cieľ grantového programu:

 • Hlavným cieľom grantového programu je prispieť k zatraktívneniu regiónu Malohont pre miestnych obyvateľov i návštevníkov prostredníctvom podpory aktivít verejného a občianskeho sektora s dôrazom na podporu rozvoja malých obcí zahrnutých do územia MAS MALOHONT.

Oblasti podpory:

 • Budovanie a rekonštrukcia infraštruktúry malých rozmerov (1.1.1)
 • Obnova a rozvoj občianskej infraštruktúry v obciach (1.1.2)
 • Podpora občianskych iniciatív (1.2.3)
 • Budovanie turistických atrakcií a doplnkových služieb v cestovnom ruchu (3.1.2)

Oprávnení žiadatelia:

 • obce do 200 obyvateľov (k 31.12.2019) zahrnuté do územia MAS: Babinec, Budikovany, Ďubákovo, Horné Zahorany, Hrušovo, Chvalová, Kraskovo, Kyjatice, Lipovec, Lukovištia, Padarovce, Poproč, Potok, Rovné, Selce, Šoltýska, Španie Pole, Vyšný Skálnik
 • mimovládne organizácie, ktoré pôsobia (majú sídlo alebo prevádzku) na území obcí do 200 obyvateľov zahrnutých do územia MAS

Minimálna výška podpory na 1 projekt:

 • 1 000,00 €

Maximálna výška podpory na 1 projekt:

 • 3 500,00 €

Minimálna miera spolufinancovania z celkových oprávnených výdavkov:

 • 5 %

Rozpočet na výzvu č. 06/GP/MAS/2023:

 • 15 000,00 €

Termín uzávierky prijímania projektov:

 • 31. mája 2023 o 16:00 hod.

Spôsob predkladania projektov:

 • projekt spolu s povinnými prílohami je potrebné doručiť 1 x v tlačenej verzii najneskôr do 31.5.2023, a to poštou na adresu MAS MALOHONT, Sama Vozára 154, 980 52 Hrachovo alebo osobne na uvedenú adresu do dňa uzávierky (vrátane) do 16:00 hod.
 • projekt je potrebné zaslať zároveň aj v elektronickej verzii (vo formáte .doc) na info@malohont.sk najneskôr do 31.5.2023

Na stiahnutie:
Výzva č. 06/GP/MAS/2023

Prílohy výzvy:
1. Podmienky výzvy č. 06/GP/MAS/2023
2. Formulár projektu
3. Stanovisko obce

Informácie a konzultácie k príprave projektov:

 • Kancelária MAS – Sama Vozára 154, 980 52 Hrachovo – 047/5695 533
 • Ing. Danica Blahová – 0904 614 457, manazer@malohont.sk
 • Elena Kubaliaková – 0905 715 814, ozveny@ozveny.sk

Konzultácie sú povinné pre každého žiadateľa a budú poskytované osobne, mailom alebo telefonicky do 25.5.2023 počas pracovných dní v čase od 09:00 do 15:00 hod. Pri osobnej konzultácii je potrebné vopred si dohodnúť termín a čas konzultácie.

Grantový program Miestnej akčnej skupiny MALOHONT 2023 je spolufinancovaný z príspevkov 43 obcí zahrnutých do územia MAS: Babinec, Budikovany, Čerenčany, Dražice, Drienčany, Ďubákovo, Hnúšťa, Horné Zahorany, Hostišovce, Hrachovo, Hrnčiarska Ves, Hrnčiarske Zalužany, Hrušovo, Chvalová, Klenovec, Kraskovo, Kociha, Kokava nad Rimavicou, Kružno, Kyjatice, Lehota nad Rimavicou, Lipovec, Lukovištia, Nižný Skálnik, Ožďany, Padarovce, Poproč, Potok, Rimavská Baňa, Rimavské Brezovo, Rimavské Zalužany, Rovné, Selce, Slizké, Sušany, Šoltýska, Španie Pole, Teplý Vrch, Utekáč, Veľké Teriakovce, Veľký Blh, Vyšný Skálnik, Zacharovce