Pre realizátorov projektov:

Vyúčtovanie projektu predkladá prijímateľ príspevku v rámci grantového programu MAS 2020 spolu so záverečnou správou k projektu a všetkými prílohami najneskôr do 30. júna 2021 (alebo do predĺženého termínu). Záverečnú správu k projektu a Súpis účtovných dokladov je potrebné predložiť 1 x v tlačenej verzii, a to osobne v Kancelárii MAS MALOHONT v Hrachove a zároveň aj v elektronickej verzii (vo formáte doc./docx, nie naskenované) zaslaním na mailovú adresu info@malohont.sk

Na stiahnutie:
Pokyny k vyúčtovaniu projektu
Záverečná správa k projektu
Súpis účtovných dokladov (Príloha A. k záverečnej správe)
Dotazník v elektronickej verzii (Príloha E. k záverečnej správe)

 

Grantový program MAS 2020 PRE ROZVOJ MALÝCH OBCÍ

Miestna akčná skupina MALOHONT vyhlasuje dňa 10. septembra 2020 výzvu na predkladanie projektov v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (CLLD) pre opatrenie: 1.1.1, 1.1.2, 1.2.3 a 3.1.2

Cieľ grantového programu:

 • Hlavným cieľom grantového programu je prispieť k zatraktívneniu regiónu Malohont pre miestnych obyvateľov i návštevníkov prostredníctvom podpory aktivít verejného a občianskeho sektora s dôrazom na podporu rozvoja malých obcí zahrnutých do územia MAS MALOHONT.

Oblasti podpory:

 • Budovanie a rekonštrukcia infraštruktúry malých rozmerov (1.1.1)
 • Obnova a rozvoj občianskej infraštruktúry v obciach (1.1.2)
 • Podpora občianskych iniciatív (1.2.3)
 • Budovanie turistických atrakcií a doplnkových služieb v cestovnom ruchu (3.1.2)

Oprávnení žiadatelia:

 • obce do 200 obyvateľov (k 31.12.2019) zahrnuté do územia MAS: Babinec, Budikovany, Ďubákovo, Horné Zahorany, Hrušovo, Chvalová, Kraskovo, Kyjatice, Lipovec, Lukovištia, Padarovce, Poproč, Potok, Rovné, Selce, Šoltýska, Španie Pole, Vyšný Skálnik
 • mimovládne organizácie, ktoré pôsobia (majú sídlo alebo prevádzku) na území obcí do 200 obyvateľov zahrnutých do územia MAS
 • víťaz súťaže o najlepšie povzbudzujúcu obec vrámci cyklistických pretekov Teatro Okolo Malohontu 2019 – obec Veľké Teriakovce

Minimálna výška podpory na 1 projekt:

 • 1 000,00 €

Maximálna výška podpory na 1 projekt:

 • 3 500,00 €

Maximálna výška podpory pre víťaza súťaže:

 • 500,00 €

Minimálna miera spolufinancovania z celkových oprávnených výdavkov:

 • 5 %

Rozpočet na výzvu č. 05/GP/MAS/2020:

 • 15 000,00 €

Termín uzávierky prijímania projektov:

 • 09. októbra 2020 o 16:00 hod.

Spôsob predkladania projektov:

 • projekt spolu s povinnými prílohami je potrebné doručiť 1 x vtlačenej verzii najneskôr do 09.10.2020, a to poštou na adresu MAS MALOHONT, Sama Vozára 154, 980 52 Hrachovo alebo osobne na uvedenú adresu do dňa uzávierky (vrátane) do 16:00 hod.
 • projekt je potrebné zaslať zároveň aj v elektronickej verzii (vo formáte .doc) na info@malohont.sk najneskôr do 09.10.2020

Na stiahnutie:
Výzva č. 05/GP/MAS/2020

Prílohy výzvy:
1. Podmienky výzvy č. 05/GP/MAS/2020
2. Formulár projektu
3. Stanovisko obce

Informácie a konzultácie k príprave projektov:

 • Kancelária MAS – Sama Vozára 154, 980 52 Hrachovo – 047/5695 533
 • Ing. Miroslava Vargová – 0903 772 453, mirkakubka@malohont.sk
 • Elena Kubaliaková – 0905 715 814, ozveny@ozveny.sk

Konzultácie sú povinné pre každého žiadateľa a budú poskytované osobne, mailom alebo telefonicky do 30.09.2020 počas pracovných dní v čase od 10:00 do 16:00 hod. Pri osobnej konzultácii je potrebné vopred si dohodnúť termín a čas konzultácie.

Grantový program Miestnej akčnej skupiny MALOHONT 2019 je spolufinancovaný z príspevkov 43 obcí zahrnutých do územia MAS: Babinec, Budikovany, Čerenčany, Dražice, Drienčany, Ďubákovo, Hnúšťa, Horné Zahorany, Hostišovce, Hrachovo, Hrnčiarska Ves, Hrnčiarske Zalužany, Hrušovo, Chvalová, Klenovec, Kraskovo, Kociha, Kokava nad Rimavicou, Kružno, Kyjatice, Lehota nad Rimavicou, Lipovec, Lukovištia, Nižný Skálnik, Ožďany, Padarovce, Poproč, Potok, Rimavská Baňa, Rimavské Brezovo, Rimavské Zalužany, Rovné, Selce, Slizké, Sušany, Šoltýska, Španie Pole, Teplý Vrch, Utekáč, Veľké Teriakovce, Veľký Blh, Vyšný Skálnik, Zacharovce