Grantový program MAS 2018 REGIÓN OBČANOM – OBČANIA REGIÓNU

Miestna akčná skupina MALOHONT vyhlasuje dňa 13. júla 2018 výzvu na predkladanie projektov v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (CLLD) pre opatrenie: 1.2.3 Podpora občianskych iniciatív.

Cieľ grantového programu:

 • Hlavným cieľom grantového programu je prispieť k zatraktívneniu regiónu Malohont pre miestnych obyvateľov i návštevníkov prostredníctvom podpory občianskych iniciatív a aktivít.

Oblasti podpory:
1. Historické a kultúrne dedičstvo regiónu
2. Miestne produkty a špeciality
3. Vidiecky cestovný ruch

V grantovom programe:

 • budú podporené podujatia so zameraním na jednu, resp. viacero oblastí podpory – vydanie publikácií, propagácia regiónu, tvorba produktov v cestovnom ruchu s dôrazom na zhodnotenie prírodného, historického a kultúrneho potenciálu územia MAS, drobná infraštruktúra a pod.
 • nebudú podporené projekty bez regionálneho významu a bez originálneho nápadu, resp. originálneho spôsobu realizácie projektu.

Oprávnení žiadatelia:
občianske združenia, neziskové organizácie, záujmové združenia právnických osôb, združenia obcí, poľovnícke združenia, školy a cirkevné organizácie, ktoré pôsobia (majú sídlo alebo prevádzku) v obciach zahrnutých do územia MAS MALOHONT*

Minimálna výška podpory na 1 projekt:

 • 300,00 €

Maximálna výška podpory na 1 projekt:

 • 1 500,00 €

Maximálna výška podpory z celkových oprávnených výdavkov:

 • 95 %

Minimálna miera spolufinancovania z celkových oprávnených výdavkov:

 • 5 %

Rozpočet na výzvu č. 03/GP/MAS/2018:

 • 10 000,00 €

Termín uzávierky prijímania projektov:

 • 20. augusta 2018 o 16:00 hod.

Spôsob predkladania projektov:

 • Projekt je potrebné doručiť 1 x v tlačenej verzii, a to poštou alebo osobne na adresu MAS MALOHONT, Sama Vozára 154, 980 52 Hrachovo a zároveň aj v elektronickej verzii (vo formáte .doc) na mailovú adresu: info@malohont.sk.

Na stiahnutie:
Výzva č. 03/GP/MAS/2018

Prílohy výzvy:
1. Podmienky výzvy č. 03/GP/MAS/2018
2. Formulár projektu
3. Podporné stanovisko

Informácie a konzultácie k príprave projektov:

 • Kancelária MAS – Sama Vozára 154, 980 52 Hrachovo – 047/5695 533
 • Ing. Miroslava Vargová – 0903 772 453, mirkakubka@malohont.sk
 • Elena Kubaliaková – 0905 715 814, ozveny@ozveny.sk

Konzultácie sú povinné a budú poskytované osobne, mailom alebo telefonicky do 15. augusta 2018 počas pracovných dní v čase od 09:00 do 16:00 hod. Pri osobnej konzultácii je potrebné vopred si dohodnúť termín a čas konzultácie.

Grantový program Miestnej akčnej skupiny MALOHONT 2018 je spolufinancovaný z príspevkov 43 obcí zahrnutých do územia MAS*.

* obce zahrnuté do územia MAS MALOHONT:
Babinec, Budikovany, Čerenčany, Dražice, Drienčany, Ďubákovo, Hnúšťa, Horné Zahorany, Hostišovce, Hrachovo, Hrnčiarska Ves, Hrnčiarske Zalužany, Hrušovo, Chvalová, Klenovec, Kraskovo, Kociha, Kokava nad Rimavicou, Kružno, Kyjatice, Lehota nad Rimavicou, Lipovec, Lukovištia, Nižný Skálnik, Ožďany, Padarovce, Poproč, Potok, Rimavská Baňa, Rimavské Brezovo, Rimavské Zalužany, Rovné, Selce, Slizké, Sušany, Šoltýska, Španie Pole, Teplý Vrch, Utekáč, Veľké Teriakovce, Veľký Blh, Vyšný Skálnik, Zacharovce