Orgány MAS

Členovia MAS hodnotili, plánovali aj volili

Posledný aprílový deň (30.04.) patril zasadnutiu Zhromaždenia členov MAS v Lukovištiach, kde členovia MAS zhodnotili činnosť a hospodárenie MAS za rok 2018, oboznámili sa s plánmi na rok 2019 a zvolili si nové zloženie orgánov MAS na nasledujúce 4 roky. Za účelom zhodnotenia činnosti MAS za rok 2018 sa takmer po roku stretlo 46 členov a 10 nečlenov MAS.

Manažérka MAS zrekapitulovala aktivity MAS v roku 2018, ktoré boli zamerané najmä na:

  • ďalšie administratívne úkony súvisiace so schválením stratégie miestneho rozvoja a s prípravami na vyhlásenie prvých výziev
  • podporu regionálneho značenia miestnych produktov GEMER-MALOHONT
  • realizáciu grantového programu MAS
  • vzdelávacie a informačné aktivity
  • propagáciu regiónu
  • pomoc pri príprave žiadostí o dotácie pre miestne subjekty

Druhá časť zasadnutia patrila predstaveniu plánu činnosti a rozpočtu na rok 2019, ako aj informáciám o stave implementácie stratégie miestneho rozvoja ku koncu roka 2018 a o plánovaných výzvach v roku 2019. Posledný blok programu patril voľbám do orgánov MAS, v ktorých si členovia MAS zvolili Výbor MAS (výkonný orgán) a Dozornú radu (kontrolný orgán) na ďalšie 4 roky. Okrem toho schválili návrh kandidátov do Výberovej komisie MAS a Monitorovacieho výboru MAS, ktorých bude na najbližšom zasadnutí voliť novozvolený Výbor MAS. Všetky uvedené funkcie sú vykonávané členmi MAS bez nároku na odmenu.

Do Výboru MAS boli zvolení: Ing. Oľga Maciaková, Peter Švoňava, Mgr. Zuzana Študencová, Ondrej Knechta, Ing. Norbert Keľo, Ing. Miroslav Porubiak, Ing. Július Šimon, Mgr. Stanislava Zvarová, Ingrid Palatinusová, Ing. Vladimír Šándor, Miloš Očenáš

Do Dozornej rady boli zvolení: Ján Matej, Elena Bútorová, Michaela Ridzoňová

Ďakujeme všetkým členom aj nečlenom za účasť, ako aj za spoluprácu a podporu v roku 2018 a tešíme sa na tohtoročné aktivity.

Na stiahnutie:
Správa o činnosti a hospodárení MAS za rok 2018 (1,8 MB)
Plán činnosti MAS na rok 2019 (0,9 MB)
Plánovaný rozpočet MAS na rok 2019 (0,8 MB)
Implementácia stratégie CLLD k 31.12.2018 (0,3 MB)
Pri použití akýchkoľvek údajov prosíme uvádzať ako zdroj MAS MALOHONT.

Foto: Bc. Kristína Furmanová, administratívna pracovníčka MAS