Orgány MAS

Minulý týždeň sme zhodnotili doterajšiu činnosť MAS aj volili

V pondelok 9. mája sa v Klenovci na Ráztočnom konalo zasadnutie, na ktorom členovia MAS zhodnotili činnosť MAS za rok 2015, ako aj celkovú realizáciu stratégie v rokoch 2009 – 2015 a po predstavení plánov na tento rok si zvolili nové zloženie orgánov MAS. Za účasti 47 členov a ďalších 14 nečlenov a hostí sme sa po viac ako roku stretli za účelom zhodnotenia činnosti MAS za rok 2015, ktorý bol spojený najmä s ukončením realizácie projektov podporených cez MAS v rámci programového obdobia 2007 – 2013, s dokončením dvoch projektov spolupráce a s prípravou stratégie miestneho rozvoja na roky 2016 – 2023.

V roku 2015 boli zo strany PPA skontrolované a zazmluvnené 2 projekty z posledných výziev na predkladanie projektov, ktoré boli vyhlásené v 2. polovici roka 2014, čím zazmluvnenosť projektov dosiahla 95,9 % z financií pridelených pre MAS na roky 2009 – 2015 (po odstúpení jedného zo žiadateľov v marci 2015, ktorý svoj projekt nerealizoval). Po ukončení všetkých projektov predstavuje celkové čerpanie 93,6 % z dôvodu nepredloženia žiadostí o platbu žiadateľmi, resp. neuznania výdavkov zo strany PPA. Dokončené boli aj projekty spolupráce. Najvýznamnejšími aktivitami prvého z nich bolo dokončenie a oficiálne otvorenie rozhľadní na Maginhrade a na Laze Slopovo. V druhom projekte zameranom na regionálne značenie miestnych produktov bolo dotiahnuté spracovanie propagačných materiálov a označenie prevádzok výrobcov.

Významný podiel na činnosti MAS mala v roku 2015 príprava stratégie miestneho rozvoja (CLLD) na roky 2016 – 2023, v rámci ktorej sa uskutočnili verejné stretnutia, stretnutia užšej pracovnej skupiny, zber projektových zámerov a dotazníkový prieskum názorov občanov. Od septembra prebiehali práce na spracovaní stratégie podľa podmienok vyhlásenej výzvy, ktoré v decembri vyvrcholili predložením stratégie CLLD na Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoj vidieka SR. Členovia MAS a hostia boli oboznámení s celkovou realizáciou stratégie za obdobie 2009 – 2015, ktorá je v krátkosti zhrnutá aj v publikácii, ktorú MAS začiatkom roka 2016 vydala.

Publikáciu si môžete prelistovať aj v elektronickej verzii TU.

Po predstavení plánovaných aktivít a rozpočtu na rok 2016 prebehli voľby do orgánov MAS, ktoré budú od mája 2016 pracovať v nasledujúcom 3-ročnom volebnom období v pozmenenom zložení:

Výbor MAS: Ing. Ján Sklenár (Obec Hrušovo), Ondrej Knechta (Obec Hrachovo), Ing. Oľga Maciaková (Mesto Hnúšťa), Ján Matej (Obec Ožďany), Ing. Norbert Keľo (KEĽO A SYNOVIA s.r.o. Veľké Teriakovce), Marta Gortová (szčo Dražice), Ing. Miroslav Porubiak (Mestská investičná spoločnosť s.r.o. Hnúšťa), Bc. Anita Koniarová (Občianske združenie Valgata Drienčany), Miloš Očenáš (Základná organizácia SZCH Čerenčany), Mgr. Stanislava Zvarová (Občianske združenie RODON Klenovec), Mgr. Štefan Horváth (fyzická osoba Hnúšťa)

Dozorná rada: Bc. Zuzana Študencová (Obec Čerenčany), Elena Bútorová (SHR Klenovec), Želmíra Lisičanová (Občianske združenie Striežovské zvony)

Obsadenie štatutárnych zástupcov MAS ostalo nezmenené, tzn. že predsedníčkou sa opätovne stala Ing. Oľga Maciaková (Mesto Hnúšťa) a podpredsedom Ing. Norbert Keľo (KEĽO A SYNOVIA s.r.o. Veľké Teriakovce).

Doterajším členov orgánov MAS ďakujeme za spoluprácu a novozvoleným členom prajeme veľa elánu do dobrovoľnej práce v prospech celej MAS. Ďakujeme všetkým členom aj nečlenom za účasť, ako aj za spoluprácu a podporu nielen v roku 2015, ale v celej doterajšej činnosti MAS. Tešíme sa na tohtoročné aktivity.

Na stiahnutie:
Správa o činnosti a hospodárení MAS za rok 2015 (3,4 MB)
Zhodnotenie implementácie ISRU k 31.12.2015 – v skratke (0,2 MB)
Implementácia ISRU v číslach k 31.03.2015 (2,3 MB)
Plán činnosti MAS na rok 2016 (0,1 MB)
Plánovaný rozpočet MAS na rok 2016 (0,1 MB)
Pri použití akýchkoľvek údajov prosíme uvádzať ako zdroj MAS MALOHONT.